Η αξιοποίηση των χώρων του Θ.Χ.Ψ. Χανίων και η δημιουργία στεγνού Θεραπευτικού Προγράμ­ματος Απεξάρτησης

Κανένα σχόλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα συζητήσουν αντίστοιχα τη Δευτέρα 28/7 και την Τετάρτη 30/7 για την αξιοποίη­ση των χώρων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (ΘΨΠΧ). Εκ μέρους του Παραρτήματος Χανίων του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.), θεωρούμε υποχρέωσή μας να εκφράσουμε δημόσια τα παρακάτω στοιχεία και επιχειρήματα, προκειμένου να συμβάλουμε ώστε η αξιοποίη­ση των εν λόγω χώρων να γίνει πραγματικά προς όφε­λος της τοπικής κοινωνίας.

clip_image002Ευθύς εξαρχής τονίζουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτη τη σκέψη για κερδοσκοπική εκμετάλλευση αυτών των χώρων, καθώς και την παρεμφερή άποψη ότι κάθε πρόταση-αίτημα που θα διατυπωθεί σχε­τικά με την αξιοποίησή τους πρέπει να αποφέρει έσοδα στο Υπουργείο Υγείας.

"Sponsored links"

Πρόκειται για αντιλή­ψεις που οδηγούν στο να αποκλει­στούν από την εγκατάσταση στους εν λόγω χώρους φορείς οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν υπηρε­σίες στα λαϊκά στρώματα και σε ευάλωτα τμήματα του τοπικού πληθυσμού, και οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην εξεύρεση πόρων και κτιρίων απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Αντιθέτως, κατά την άποψή μας, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εγκατά­σταση τέτοιων φορέων και δραστηριοτήτων στους χώρους του ΘΨΠΧ.

Επίσης, εκτιμούμε ότι κανένα αίτημα για εγκατάσταση κάποιου φορέα στους εν λόγω χώρους δεν πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» και να εμποδίζει την ικανοποίηση άλλων εύλογων αιτημά­των τα οποία έχουν εκφρά­σει τοπικοί φορείς. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιες κάποιες δήθεν ορθολογικές προτά­σεις, οι οποίες προβλέπουν τη μια ή την άλλη εξειδικευμένη (π.χ. μόνο εκπαιδευτική-πολιτιστική) χρή­ση αυτών των χώρων, αποκλείοντας την εγκατάσταση δραστηριοτήτων προνοιακού χαρακτήρα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, σε σύσκεψη φορέων που είχε συγκληθεί στις 12/11/2005 από τη Νο­μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων με θέμα ακριβώς την αξιοποίη­ση των χώρων του ΘΨΠΧ, έγινε κατα­γραφή αιτημάτων-προτάσεων που υποβλήθηκαν τεκμηριωμένα από αρκετούς φορείς. Μετα­ξύ των προ­τάσεων αυτών περιλαμβάνονταν ήδη η δημιουργία Στεγνού Θεραπευτικού Προγράμ­ματος Απεξάρτη­σης από τα Ναρκωτικά και η εγκατάσταση της «κλειστής φάσης» του σε ένα από τα κτίρια του ΘΨΠΧ. Χωρίς να υποβαθμίζουμε τη σημασία των άλλων αιτημάτων, εκτιμούμε ότι η υλο­ποίηση αυτής της πρότασης παραμένει άκρως αναγκαία και επείγουσα, για τους εξής λόγους:

1ο) Η χρήση ναρκωτικών έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις και επεκτείνεται διαρκώς στο νομό μας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί άμεσα και ανεξάρτητα από τις χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης άλλων προτάσεων-αιτημάτων, που αφορούν προβλήματα οπωσδήποτε σημαντικά, αλλά με λιγότερο ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με τη δημιουργία Στεγνού Προγράμμα­τος, του οποίου η αποτελεσματικότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, όσον αφορά όχι μόνο τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη ενάντια στη χρήση ναρκωτικών.

2ο) Η πρόταση για τη δημιουργία Στεγνού Θεραπευτικού Προγράμματος στα Χανιά έχει ήδη διανύσει σημαντικά βήματα. Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Το Νομαρχι­ακό Συμβούλιο έχει λάβει ομόφωνη απόφαση για τη δημιουργία του Προγράμ­ματος, στη Συνεδρίαση της 1.6.2004, κατά την οποία έγινε τετράωρη διεξοδική συζήτηση του θέματος. Πολλά από τα μέλη του σημερινού Νομαρχιακού Συμβουλίου (και δη ο Πρόεδρός του κ. Παπα­δάκης) συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και στη λήψη της ομόφωνης απόφασης.
  • Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ορίστηκε Επιτροπή υπό τον τότε Αντινομάρχη κ. Ροζάκη, απα­ρτιζόμενη από Νομαρχιακούς Συμβούλους και από εκπροσώπους του Ε.ΣΥ.Ν., για την περαιτέρω διαμόρφωση σχετικής πρότα­σης. Το αμέσως επόμενο διάστημα, πραγματο­ποιή­θηκε στην Αθήνα συνεργασία του κ. Αντινομάρχη και του γραμματέα του Παραρτήματός μας με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, με αντικείμενο τη δημιουργία του προανα­φερθέντος Προ­γράμματος. Με βάση οδηγίες που δόθηκαν από τον ΟΚΑΝΑ, διαμορφώ­θηκε αναλυ­τική Πρό­ταση-Αίτηση «για τη δημιουργία και την έγκριση της λειτουργίας Μονάδας Στεγνού Θερα­πευτι­κού Προγράμ­ματος στο Νομό Χανίων», από επιστη­μονική ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από τους κκ. Γεωργάκα (Δρα Νευρο­λόγο-Ψυχίατρο, Αναπληρωτή Δ/ντή ΕΣΥ, Υπεύθυνο του Εναλ­λακτι­κού Θερα­πευτικού Προγράμ­ματος Εξαρτημένων Ατόμων «Αργώ» του Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης), Μι­χαλα­ρέα (Δρα Ψυχολογίας, Επιστη­μονικά Υπεύθυνο του Τμήματος Έρευνας της Μονάδας Απε­ξάρτησης «18 Άνω» του Ψ.Ν.Α.) και Φραγκομι­χελάκη (Επίκουρο καθη­γητή Κοινω­νιολο­γίας στο Πολυτεχνείο Κρή­της). Αυτή η Πρόταση-Αίτηση υπεβλήθη από το Νο­μάρχη Χανίων στο Υπουργείο Υγείας και στον ΟΚΑΝΑ, ήδη το Μάρτιο 2005.
  • Το Παράρτημα Χανίων του Ε.ΣΥ.Ν. έχει προχωρήσει σε πολλαπλές συνεργασίες με τοπικούς φο­ρείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξή τους στη συγκεκρι­μένη Πρόταση, και έχουν ήδη ληφθεί θετικές αποφά­σεις από τα αρμόδια όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Χα­νίων, του Επιμελητη­ρίου Χανίων, του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρή­της, της ΤΕΔΚ και από όλους τους Δήμους του νομού, καθώς και από άλλους φορείς. Επίσης, η Πρόταση αυτή ανακοι­νώθηκε στο Ανα­πτυξιακό Συνέδριο Νομού Χανίων του 2005 και σε συνέδριο για τα ναρκωτικά που πραγματοποιή­θηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης το ίδιο έτος (η διαπί­στωση της ανάγκης υλοποίησής της περιλήφθηκε στα Συμπεράσματα αυτών των συνεδρίων).
  • Ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Κακλαμάνης και ο τότε πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Γιαννάκης τοποθετή­θηκαν θετικά για τη δημιουρ­γία του εν λόγω Στεγνού Προγράμματος στα Χανιά. Ο πρώτος, με τη ευκαιρία επίσκεψής του στην πόλη μας, είχε ανακοινώσει δημοσίως ότι θα επα­νέλθει και θα επιλη­φθεί αυτοπροσώπως του θέματος (πράγμα το οποίο όμως δε συνέβη). Ο δεύτερος, με επιστολή του προς το Νομάρχη (αρ. πρωτ. 12037/27.10.2005), ανέφερε ότι θα άρχιζαν τα «προγραμματικά βή­ματα» για τη δημι­ουργία του Στεγνού Προγράμματος στα Χανιά και ζήτησε να προταθεί χώρος για την εγκατά­στασή του, με σχετικό σχεδιάγραμμα.
  • Μετά από ενέργειες του τότε αρμόδιου Αντινομάρχη σε συνεργασία με το Ε.ΣΥ.Ν., εντοπίστηκε συγκε­κριμένο κτίριο στο χώρο του ΘΨΠΧ, το οποίο πληροί κατά ιδανικό τρόπο τις απαραί­τητες προδια­γρα­φές για την εγκατά­σταση της «κλειστής φάσης» του Στεγνού Προγράμμα­τος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, με ελάχιστες επεμβάσεις. Το κτίριο αυτό προτάθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων στον ΟΚΑΝΑ και απεστάλησαν τα ζητηθέντα σχεδιαγράμματα.

3ο) Σχετικά με αυτό το τελευταίο σημείο, πρέπει να επισημάνουμε ότι, σε ανάλογες περιπτώσεις, ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα είναι η εξεύρεση κατάλ­ληλων χώρων για την εγκατάσταση των τριών επιμέρους φάσεων του Στεγνού Προγράμματος, δηλαδή του συμβουλευτικού σταθμού, της «κλειστής φάσης» απε­ξάρ­τησης και της κοινωνικής επανένταξης. Η διάθεση του προαναφερθέντος κτιρίου του ΘΨΠΧ θα συμβάλει αποφασιστικά στις προσπάθειες για την υλοποίηση του Προγράμματος, δίνοντας νέα ώθηση στη διεκδίκησή της από τις αρμόδιες αρχές.

Το Παράρτημα Χανίων του Ε.ΣΥ.Ν., βασιζόμενο στα εκτεθέντα στοιχεία και επιχειρήματα, θα εντείνει τις προσπά­θειές του για να διατεθεί το προαναφερθέν κτίριο του ΘΨΠΧ στην εγκατάσταση Στεγνού Θερα­πευτι­κού Προγράμ­ματος Απεξάρτησης, του οποίου η δημιουργία πρέπει να προχωρήσει άμεσα, για να δοθεί ουσιαστική βοήθεια και βάσιμη ελπίδα ζωής στους χιλιάδες χρήστες εξαρτησιογό­νων ουσιών του νομού μας και ευρύτερα της Κρήτης. Θα εντείνει δε γενι­κότερα τον αγώνα για την καταπολέμηση της λαίλαπας των ναρκωτικών, με την ανάπτυξη της πρόλη­ψης και με την αντιμετώπιση των θεμελιωδών κοινωνικών αιτίων και παρα­γόντων που οδηγούν στην ουσιοεξάρτηση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα επιδιώξει να συνεργαστεί με όλους τους ενδια­φερόμενους φορείς, για τη βέλτιστη αξιοποίη­ση των χώρων του ΘΨΠΧ, προς όφε­λος πρωτίστως των οικονομικά ασθενέστερων και κοινωνικά πιο ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Χανίων του Ε.ΣΥ.Ν.:

Τσαουσάκος Γιώργος, Πρόεδρος

"Sponsored links"

Γεωργουδάκη Στέλλα

Καραμπέτσου Ασημίνα

Μανιάς Ξενοφών

Πετράκης Στέλιος

Σηφοδασκαλάκης Γιάννης

Φραγκομιχελάκης Μιχάλης

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις