Προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού ζητούν o Αντώνης Μπαλωμενάκης και 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Κανένα σχόλιο

Την προστασία του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού ζητούν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους προς τον υπουργό Οικονομικών. Ειδικότερα, ζητούν παρέμβαση και μέτρα ώστε οι τράπεζες:

– Να μην προβαίνουν σε κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους ως ακατάσχετοι και μέχρι του ύψους των 1.250 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προελεύσεως αυτών των χρημάτων.

– Να εφαρμόζουν τον νόμο και να μη λειτουργούν κατά την κρίση τους και εις βάρος των πολιτών προβαίνοντας σε κατασχέσεις ακατάσχετων λογαριασμών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

"Sponsored links"

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι τράπεζες προχωρούν σε κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι δεσμεύοντας το σύνολο του λογαριασμού και όχι το υπερβάλλον του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ, κατά παράβαση του νόμου. Έτσι, οι πολίτες ταλαιπωρούνται, καθώς, για να αποδεσμευτεί το ποσό της κατάσχεσης, πρέπει να μεταβαίνουν στα καταστήματα των τραπεζών και να αποδεικνύουν ότι το κατασχεθέν ποσό αφορά σύνταξη, μισθό, επίδομα και ό,τι προστατεύεται από τον νόμο, ώστε στη συνέχεια η τράπεζα, αφού εξετάσει το αίτημα και αφού λάβει εντολή από την κεντρική διοίκηση, να αποδεσμεύει τον λογαριασμό.

Την ερώτηση υπογράφουν οι

Γιώργος Τσόγκας, Νάσος Αθανασίου, Χρήστος Αντωνίου, Ελένη Αυλωνίτου, Γεωργία Γεννιά, Γιάννης Γκιόλας, Γιάννης Δέδες, Μαρία Θελερίτη, Γιάννης Θεωνάς, Μανόλης Θραψανιώτης, Κατερίνα Ιγγλέζη,  Ηλίας Καματερός, Εύη Καρακώστα,Χαρά Καφαντάρη, Νίκος Μανιός,  Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Κώστας  Μορφίδης, Μάκης Μπαλαούρας,Αριστείδης Μπαλτάς, Αντώνης Μπαλωμενάκης, Νίκος Ξυδάκης,Γιώργος Παπαφιλίππου, Νίκος Παρασκευόπουλος, Κώστας Παυλίδης, Γιάννης Σαρακιώτης, Μπέττυ Σκούφα, Αφροδίτη Σταμπουλή και Γιώργος Ψυχογιός.

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Προστασία ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός (σχετ. ΠΟΛ.1222/2015 και ΠΟΛ.1182/2014).

Από την ανωτέρω διάταξη νόμου προκύπτει ότι προστατεύονται ως ακατάσχετες μόνο οι καταθέσεις του ενός και μοναδικού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δηλωθέντος ως ακατάσχετου λογαριασμού και μέχρι του ύψους των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. ανεξαρτήτως προελεύσεως αυτών (δηλαδή ανεξάρτητα από το εάν αφορούν ποσά μισθοδοσίας, σύνταξης ή περιοδικά καταβαλλόμενου ασφαλιστικού βοηθήματος), προκειμένου κάθε φυσικό πρόσωπο να διασφαλίσει ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης, ακόμη και αν ο μισθός/σύνταξη του είναι κατώτερος/η αυτού. Ο χαρακτηρισμός ενός λογαριασμού ως μισθοδοτικού ή συνταξιοδοτικού ή πίστωσης ασφαλιστικών βοηθημάτων περιοδικά καταβαλλόμενων έχει σημασία μόνο ως προς την υποχρέωση του φορολογουμένου να δηλώσει αυτόν ως τον μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, εφόσον υφίσταται τέτοιος. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προκειμένου να προστατευθούν οι καταθέσεις ενός μοναδικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση του Δημοσίου σε βάρος του στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων έως του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Εάν δεν προβεί στη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος, οι πάσης φύσεως καταθέσεις του δεν προστατεύονται έναντι του Δημοσίου.

"Sponsored links"

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω σύμφωνα και με 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναφορικά με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, εξαιρούνται από την κατάσχεση, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις μισθών ή συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν με την κατάσχεση ικανοποιείται απαίτηση για διατροφή πηγάζουσα από το νόμο ή για συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες ή για απαίτηση που στηρίζεται σε διάταξη τελευταίας βούλησης, οπότε μπορεί να γίνει κατάσχεση επί του μισθού μέχρι το μισό του μισθού ή της σύνταξης το πολύ, αφού ληφθούν υπόψη κάποιες επιπλέον παράμετροι

-Στο άρθρο З0В του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται ότι 1./ προκειμένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου όσο και της δήλωσης του άρθρου 32 με το πιο πάνω παραστατικό, ενεργούνται μέσω μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας …. Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από το πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτό. Η επίδοση της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.

  1. Τα κατασχεθέντα ποσά αποδίδονται είτε στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. 3. …4. … ».

Επειδή παρατηρήθηκε ότι μερικά Τραπεζικά καταστήματα, σε  συνέχεια της κοινοποίησης του κατασχετηρίου εις χείρας τους για χρέη προς το Δημόσιο, προβαίνουν σε κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι από τους δικαιούχους αυτών (σχετ. ΠΟΛ.1222/2015 και ΠΟΛ.1182/2014) δεσμεύοντας το σύνολο του λογαριασμού και όχι το υπερβάλλον του ακατάσχετου ορίου των 1250 ευρώ, κατά παράβαση του άρθρου ης παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι  πολίτες να στερούνται επαρκών πόρων για τη διαβίωση τους κι επιπρόσθετα να υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία αφού για να αποδεσμευτεί το ποσό της κατάσχεσης, πρέπει να μεταβαίνουν στα πιστωτικά ιδρύματα και να αποδεικνύουν ότι το κατασχεθέν ποσό αφορά σύνταξη, μισθό ,επίδομα και ό,τι σχετικώς προστατεύεται από τον νόμο, ώστε στη συνέχεια η Τράπεζα αφού εξετάσει το αίτημα, να προβαίνει σε αποδέσμευση του λογαριασμού. Η εν λόγω διαδικασία που ακολουθείται από τα Τραπεζικά καταστήματα εκτός του ότι δεν εδράζεται στον νόμο είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρα αφού τα πιστωτικά ιδρύματα σε πλείστες περιπτώσεις, δεν προβαίνουν σε άμεση αποδέσμευση του ποσού αλλά αποστέλλουν αίτημα στην κεντρική διοίκησή τους και κατόπιν θετικής απάντησης προβαίνουν στην αποδέσμευση του λογαριασμού, υποβάλλοντας σε αναίτια ταλαιπωρία τους πολίτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες  προτίθεται να προβεί ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να μην προβαίνουν σε κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους ως ακατάσχετοι και μέχρι του ύψους των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προελεύσεως αυτών;
  2. Προτίθεται να λάβει άμεσα μέτρα για όσα πιστωτικά Ιδρύματα προβαίνουν σε κατασχέσεις ακατάσχετων λογαριασμών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να εφαρμόζουν τον νόμο και να μην λειτουργούν κατά την κρίση τους και εις βάρος των πολιτών;

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις