“Φθάνει η μητέρα των μαχών”: Κρητικοί ετοιμάζουν κάθοδο για τη διαδήλωση για τη Μακεδονία στην Αθήνα την ημέρα ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών

Κανένα σχόλιο

Η οργάνωση “Αδούλωτοι Έλληνες” με κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα με τίτλο “φθάνει η μητέρα των μαχών” καλεί τους Κρητικούς να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στη διαδήλωση για τη Μακεδονία έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Μάλιστα, για την καλύτερη και συντονισμένη οργάνωση του ταξιδιού έχουν δοθεί και τηλέφωνα επικοινωνίας ανά νομό με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν.

Σε σχετικό κείμενο αναφέρονται τα εξής:

"Sponsored links"

Φθάνει ή ΜΗΤΕΡΑ τών ΜΑΧΩΝ γιά τή «Κατάπτυστη» (Συμφωνία τών Πρεσπών)

Άπό τίς 17 Ίουνίου πού ό έλληνόφωνος ΥΠ.ΕΞ. Κοτζιάς, παρουσία τής μαριονέτας πρωθυπουργού Τσίπρα, ύπέγραψε τή «Κατάπτυστη» στίς Πρέσπες καί ξεπούλησε τό όνομα, τήν ίστορία, τήν έθνότητα, τή γλώσσα άρα καί έδάφη τής Μακεδονίας μας, έχουν μεσολαβήσει τόσα τραγικά καί ταυτόχρονα φαιδρά, πού είναι σίγουρο πώς άκόμα καί ό ίστορικός τού μέλλοντος θά δυσκολευτεί νά τά παρουσιάσει.

Μέσα στό Ύπουργικό Συμβούλιο τό πιστό συνεταιράκι τού άριστερού καθεστώτος Καμμένος, παρουσία τού Τσίπρα κατηγόρησε εύθέως τό Κοτζιά πώς πήρε 50 έκατ. άπό τόν νεοταξίτη διεθνιστή Τζόρτζ Σόρος γιά τή προπαγάνδα τής «Κατάπτυστης», χωρίς κανένας νά τού ζητάει διευκρινίσεις, καί μέ τή δικαιοσύνη νά παραμένει έκτός άπό τυφλή, καίΚΟΥΦΗ…

Στή γείτονα FYROM, ή άντίστοιχη μαριονέτα τού Τσίπρα, έπιδίδεται σέ όχετό προκλητικών τοποθετήσεων, διαδίδοντας πώς έκείνοι είναι οί Μακεδόνες, πώς μιλούν τήν Μακεδονική γλώσσα, καί μάλιστα στημένος μπροστά άπό χάρτες πού δείχνουν τό κρατίδιό του νά έχει πρωτεύουσα τή Θεσσαλονίκη μας.

Όλα αύτά χωρίς καμία ούσιαστική άντίδραση άπό όλους τούς δικούς μας άνεύθυνους – ύπεύθυνους, πού νοιάζονται μόνο γιά νά όλοκληρώσουν τό έγκλημα μέ κάθε τρόπο.

Καί έκεί, έκτός τίς πιέσεις πού άσκησαν κυρίως ΗΠΑ καί Γερμανία, τά έκατομμύρια τού Σόρος έκαναν δημόσια καί μέ λεπτομέρειες τήν έμφάνισή τους, τόσο γιά τήν προπαγάνδα, όσο καί γιά τήν έξαγορά βουλευτών, ώστε νά ύπάρξει ή άπαραίτητη πλειοψηφία στή βουλή τους.

Έπώνυμα ή άντιπολίτευση κατηγόρησε πώς έγιναν έξαγορές, μέ τό ποσό νά κυμαίνεται άπό 250.000 έως 1 εκατ., άνάλογα τό πόσο λιγούρια ήταν οί πουλημένοι βουλευτές τους.

Οί διαδικασίες στή FYRROM όλοκληρώνονται στίς 15 περίπου Ίανουαρίου καί ήδη ό προπαγανδιστικός μηχανισμός τού καθεστώτος τών Άθηνών είναι σέ πλήρη δράση, μέ πιθανότερη ήμερομηνία νά φέρνουν τή«Κατάπτυστη» στή βουλή, τή τρίτη έβδομάδα τού Φεβρουαρίου.

Αυτή θά είναι καί ή Μητέρα τών Μαχών…

"Sponsored links"

Είναι κανένα κόμμα σέ θέση νά μάς άπαντήσει έπίσημα, άν ή«Κατάπτυστη» είναι άκόμα σέ ίσχύ, μιάς καί προβλέπει ότι τά Σκόπια έπρεπε νά όλοκληρώσουν τό σύνολο τών συνταγματικών τους άλλαγών μέχρι τό τέλος τού 2018, κάτι πού δέν έκαναν;;;

Τό γελοίο πλέον συνεταιράκι τού άριστερού καθεστώτος, κολλημένο στή καρέκλα καί στίς έξαρτήσεις τής έξουσίας, έχοντας άπολέσει κάθε στοιχειώδη σεβασμό καί άξιοπιστία, συνεχίζει νά έπιδίδεται σέ καραγκιοζομαχίες καί άνέξοδες δηλώσεις, λέγοντας πώς δέν θά ψηφίσει άλλά ούτε καί θά ρίξει τή κυβέρνηση, προσπαθώντας έτσι νά ύποδυθεί δήθεν τό πατριώτη, κάνοντας τόν έαυτό του άκόμα πιό γελοίο, πιό ύποταγμένο καί πιό άπεχθή πολιτικό.

Ό πρόεδρος τού καθεστώτος Παυλόπουλος, πού κωφεύει στή συνεχή έκφραζόμενη καί καθολική άπαίτηση τού Έλληνικού λαού, γιά τή μή παραχώρηση τού όνόματος τής Μακεδονίας μας, γιά έσωτερική κατανάλωση στέλνει μηνύματα ύποτίθεται αύστηρά στούς Σκοπιανούς, όμως έμεινε κυριολεκτικά «Παυλόπουλος..» όταν άκουσε τόν Βούλγαρο όμόλογό του νά δηλώνει πως: «δέν ύπάρχει χώρα μέ τό όνομα Βόρεια Μακεδονία, δέν ύπάρχει Μακεδονική γλώσσα».

Καί πώς νά μήν κάνει αύτές τίς δηλώσεις, άφού γνωρίζει καλά, όπως καί όλοι τους άλλωστε, πώς οί σκοπιανοί παρακολουθούν βουλγάρικες ταινίες χωρίς κάν νά χρειάζονται ύπότιτλους.

Τό μόνο πού άπομένει είναι νά άκούσομε άπό έπίσημα χείλη γιά άλλη μία φορά, πόσα έκατομμύρια θά πέσουν τώρα, γιά νά έξασφαλίσει ή μειοψηφική κυβέρνηση τή πλειοψηφία στή βουλή.

Οί Ποταμίσιοι φιγουράρουν ώς τά πρόθυμα δεκανίκια, πού μαζί καί μέ άλλους ύπηρέτες τών έβραιοσιωνιστικών σχεδίων, θά ύπερψηφίσουν τήν παράδοση Έλληνικού έδάφους.

Τά άλλα κόμματα ώς συνηθίζουν, μέ διάφορες μπαρούφες θά πετάξουν τήν «καυτή πατάτα» άπό πάνω τους καί θά συνεχίσουν νά ύποστηρίζουν, τρομάρα τους, πώς είναι μαζί μέ τό λαό, άλλά πώς τήν άποκλειστική εύθύνη τήν έχει ή κυβέρνηση.

ΤΡΙΧΕΣ δηλαδή…

Όλοι αύτοί μάς έχουν συστηθεί, ξέρουμε ποιοί είναι, τί κάνουν, πώς καί γιατί τό κάνουν.

Δέν έχομε νά περιμένουμε τίποτα άπό κανένα τους, όπως άκριβώς καί οί πρόγονοι μας.

Η ΕΥΘΥΝΗ είναι στό λαό, σέ έμάς!

Μόνο έμείς μπορούμε νά τούς σταματήσουμε, καί νά άνατρέψουμε τά έθνοκτόνα σχέδια τους.

Μόνος δρόμος: ή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ καί ό ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ…

Ή Μητέρα τών Μαχών δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά έπισκιαστεί άπό όμιλίες καί βαρύγδουπα λόγια.

Ούτε φοβόμαστε, ούτε ραγιάδες είμαστε, ούτε φρόνιμα θά κάτσουμε, ούτε θά σκύψουμε, μά ούτε θά σωπάσουμε.

Ή Μητέρα τών Μαχών θά δοθεί μέ πράξεις καί μέ τό τελεσίγραφο:

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» ή «ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ» δέν θά ΠΕΡΑΣΕΙ !!!

Ώς «Άδούλωτοι Έλληνες, άναλαμβάνουμε τήν ίστορική εύθύνη πού μάς άναλογεί, καί καλούμε όλους τούς γνήσιους Έλληνες, έκείνους πού δέν μπαστάρδεψε τό Έθνικό τους Ένστικτο καί Φιλότιμο, νά βρεθούμε ΜΑΖΙστόν άγώνα, όπως αύτός συλλογικά όριστεί καί σχεδιαστεί.

Ή παρουσία τών Κρητών, πρέπει γιά άλλη μία φορά νά είναι ύποδειγματική καί άκόμα πιό δυναμική

Γιά τήν καλύτερη όργάνωση τής άπόβασής μας στήν Άθήνα, κρατήστε θέσεις καλώντας έγκαιρα στά τηλέφωνα:

γιά Χανιά 6976475794,

Ρέθυμνο 6974650263,

Ήράκλειο 6937006368,

Ίεράπετρα 6932763280.

Τά Γαλλικά «Κίτρινα Γιλέκα», άπέδειξαν σέ όλους τούς λαούς πού χειμάζονται άπό τή βαρβαρότητα καί τό φασισμό τής παγκοσμιοποίησης, πώς όλοι έπενδύουν στό φόβο μας, μόλις όμως τούς δείξουμε τά δόντια μας καί σταθούμε μαζικά άνυποχώρητοι άπέναντί τους, τούς κυριεύει ό τρόμος, καί άπό σαρκοφάγοι λύκοι μετατρέπονται σέ αρνάκια.

Νά βάλουν όλοι καλά στό νού τους πώς:

Όντε γεννήσει ό γάιδαρος, καί βγάλει άγελάδα

τότε ά «Κατάπτυστη», θά ίσχύσει στήν Έλλάδα !!!

=========«Άδούλωτοι Έλληνες»=========

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις