Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων Χανίων

Κανένα σχόλιο

Βάσει της απόφασης του Δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη, οι νέοι αντιδήμαρχοι τους οποίους ανακοίνωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες, έχουν  διάρκεια θητείας δύο ετών και αναλυτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες. Δημοσιεύουμε τμήμα της σχετικής απόφασης του Δημάρχου Χανίων:1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιονάκη Μανούσο και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

"Sponsored links"

 • Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών (πλην των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Τουριστικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας-Παιδείας-Νεολαίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών) και ειδικότερα για τις αρμοδιότητες Διοικητικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (πλην των θεμάτων που αφορούν τον διορισμό και την απόλυση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Δημάρχου και των Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών των ΟΤΑ) Δημοτικής Κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης Πολιτικών Γάμων), Ληξιαρχείου (συμπεριλαμβανομένων της άσκησης των καθηκόντων Ληξιάρχου σε περίπτωση απουσίας του), Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 • Τη διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 • Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).
 • Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου -Λυκείου Κρήτης.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Ακρωτηρίου και Σούδας:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Χανίων και ειδικότερα τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προσόδων, Δαπανών, Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοτικού Ταμείου συμπεριλαμβανομένων: α) της έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωση του και έχουν διατεθεί – ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και β) της διαταγής είσπραξης των Δημοτικών εσόδων, – πλην των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δημοτικών Σφαγείων, Κοιμητηρίων, Δημοτικής Αγοράς και Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 • Τη διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών που συνδέονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
 • Την ευθύνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Προγραμματισμό, Οργάνωση και Πληροφορική-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου και ειδικότερα την ευθύνη: α) παρακολούθησης και ελέγχου των διαδικασιών σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό, γ) την αξιοποίηση-προσέλκυση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων και δ) την ευθύνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής)  του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).
 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την συνεπικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικών Σφαγείων, Κοιμητηρίων, Δημοτικής Αγοράς και Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κεμεσίδη Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες (Τμήμα Μελετών, Τμήμα Κατασκευών, Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών Θεμάτων) πλην του Τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης.
 • Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τη Διεύθυνση Καθαριότητας.
 • Την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας στο επίπεδο του Δήμου.
 • Την αρμοδιότητα για τα Δημοτικά Σφαγεία, τα Δημοτικά Κοιμητήρια, τη Δημοτική Αγορά και τις Λαϊκές Αγορές της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων.
 • Την συνεπικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε όλα τα θέματα που αφορούν την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξυνίδη Νικόλαο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την Διεύθυνση Πολεοδομίας
 • Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν το Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης των Χανίων.
 • Όλα  τα  απαραίτητα  διοικητικά   και  συμβολαιογραφικά  έγγραφα   που   σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την συνεπικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λειψάκη Δημήτριο και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την αρμοδιότητα για τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες Πολιτισμού και ειδικότερα την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας για το Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την αρμοδιότητα για τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες Αθλητισμού και ειδικότερα την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού, την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους δημότες και την συντήρηση – διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και της Κοινωφελής Επιχείρησης που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.
 • Την αρμοδιότητα και ευθύνη λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και των θεμάτων Νεολαίας.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Θερίσου και Νέας Κυδωνίας:

"Sponsored links"

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη Χρυσή (Χρυσούλα) και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας και της εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πλην τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 • Την αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. « Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»
 • Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
 • Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας.

7. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αμπαδιωτάκη Ελευθέριο και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα όρια του Δήμου.
 • την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου.
 • την προστασία του καταναλωτή.
 • την προώθηση της απασχόλησης, την ενημέρωση των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών), την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου και Κεραμιών:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών & δράσεων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).

8. Ο Δήμαρχος Χανίων Εμμανουήλ Σκουλάκης αναλαμβάνει τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Χανίων:

 • Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live