Πεπραγμένα Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης (μέρος 4ο)

Κανένα σχόλιο

VI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Τριπλασιάσαμε στο διάστημα 2006-2010 τις πιστώσεις που διατίθενται ετησίως στα Τμήματα για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το 2005 διετέθησαν 650.000€ για επιστημονικό εξοπλισμό των Τμημάτων, το 2006 750.000€, το 2007 850.000€, το 2008 990.000€, το 2009 1.145.000€ και τέλος το 2010 διετέθησαν 1.885.000€

Επιπλέον αυτών, εξασφαλίσαμε από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και από το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 ποσόν 1.010.150€ για την αγορά επιστημονικών οργάνων μεγάλης αξίας, όπως ήταν ο Υπολογιστής Πλέγματος (2008), το LC-GC (2008), το περιθλασίμετρο ακτίνων Χ (2006) κ.α.

"Sponsored links"

Με την σταδιακή ετήσια αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων επετεύχθη :

η ενθάρρυνση της προσέλκυσης ερευνητικών προγραμμάτων

η βελτίωση της τεχνικής εκπαίδευσης στα εργαστήρια του Ιδρύματος

η διεθνοποίηση της καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στο Ίδρυμα

η προσέλκυση πολύ καλών επιστημόνων

η προσέλκυση πόρων σε αντιστάθμισμα της μειωμένης επιχορήγησης από την Πολιτεία.

VΙI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Ο ΕΛΚΕ διαχειρίστηκε με επιτυχία στη διάρκεια της θητείας μας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με συνεχώς αυξανόμενο συνολικό κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, για το 2009 οι πάσης φύσεως πληρωμές που πραγματοποίησε η Γραμματεία του ΕΛΚΕ ανήλθαν σε περίπου 13.000.000€, που αντιστοιχεί στο 42% των πάσης φύσεως πληρωμών που πραγματοποίησε το Πολυτεχνείο Κρήτης για το ημερολογιακό έτος 2009

Επιτύχαμε από το 2006 να αποκρυπτογραφήσουμε και να κωδικοποιήσουμε το έωλο και ανεπαρκές συνονθύλευμα νόμων και διατάξεων που καθόριζαν τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών από δημιουργία τους και να ηγηθούμε, ως Πολυτεχνείο Κρήτης, στην προσπάθεια των ελληνικών πανεπιστημίων, που τελεσφόρησε μόλις την άνοιξη του 2010, ώστε να ξεκαθαρίσει και να θεμελιωθεί ένα στέρεο νομικό πλαίσιο

"Sponsored links"

Οργανώθηκε το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ ώστε, σε πείσμα των παραπάνω δυσκολιών, η διαχείριση των έργων που εκτελεί αλλά και η διάθεση του αποθεματικού του να συνάδει πλήρως με τη νομιμότητα

Προσελήφθη Νομικός Σύμβουλος αποκλειστικά για τον ΕΛΚΕ και επεβλήθη ο προληπτικός νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτονται καθώς και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, ώστε να προστατεύεται η Υπηρεσία. Τώρα πλέον κάθε αμφιβολία που εγείρεται κατά τη διαχείριση υπόκειται σε ενδελεχή νομική διερεύνηση

Οργανώθηκε η Γραμματεία σε ένα νέο λειτουργικό σχήμα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στον ολοένα διογκούμενο κύκλο εργασιών της αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηματοδοτών των έργων (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, κλπ). Η πρόταση για έναν νέο Οδηγό Χρηματοδότησης, που θα ενσωματώνει όλη τη μέχρι σήμερα εμπειρία και θα αντιμετωπίζει σύννομα και αποτελεσματικά τα προβλήματα διαχείρισης, έχει ετοιμαστεί και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση

Εφοδιάστηκε η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε πλέον η διαχείριση των έργων να πραγματοποιείται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο και να υπάρχει καθετοποιημένη δυνατότητα ελέγχου κάθε πράξης που εκτελείται

Θεσπίστηκαν διαδικασίες ελέγχου και θεραπείας τυχόν σφαλμάτων ή αμελειών κατά τη διαχείριση, ώστε να μην διαιωνίζονται διαχειριστικές εκκρεμότητες

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος του Ειδικού Λογαριασμού από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών μέχρι και τις 31/12/2009, επιτυγχάνοντας, μετά από μεγάλη προσπάθεια, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας κληροδότησε ως Ίδρυμα η ταραγμένη περίοδος 1997-1999 και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε σαν συνέπεια αυτής

Μειώθηκε ο χρόνος διεκπεραίωσης των εντολών που κατατίθενται στη Γραμματεία και προσφέρθηκε στους επιστημονικά υπευθύνους άμεση πρόσβαση και ενημέρωση, μέσω διαδικτύου, της διαχείρισης των έργων που έχουν αναλάβει

Επιμείναμε ιδιαίτερα, στην απόλυτη ισονομία στις σχέσεις του ΕΛΚΕ προς όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς αδιακρίτως προς πάσα κατεύθυνση

Ενεργοποιήθηκε μια ιδιαίτερα χρηστική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, η οποία ενημερώνεται τακτικά και μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια

Λειτουργήσαμε το Γραφείο ΕΛΚΕ στην Πολυτεχνειούπολη, ώστε να βρεθούμε κοντά στο χώρο εκτέλεσης των ερευνητικών έργων, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι συναλλασσόμενοι και να επιταχύνεται η διεκπεραίωση των συναλλαγών

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών με την νέα σύνθεση, στις 1-11-2010, ελήφθησαν αποφάσεις και περιγράφησαν τα όρια επιλεξιμότητας δαπανών, που ορίζει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε προσφάτως με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010.

Με την εφαρμογή του συστήματος resCom και την ολοκλήρωση των ελέγχων από τους Ορκωτούς Λογιστές όλων των διαχειριστικών περιόδων μέχρι και το 2009, είμαστε πλέον σε θέση να ανακοινώσουμε πως, χάρη στην συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείριση των προηγουμένων ετών αλλά και σε έκτακτες, πέραν των προϋπολογισθέντων, πληρωμές που πραγματοποίησε το ΤΣΜΕΔΕ, τη στιγμή αυτή ο ΕΛΚΕ διαθέτει ένα αποθεματικό της τάξεως των 3.000.000€, παρά το γεγονός πως όλοι οι μέχρι σήμερα προϋπολογισμοί που εκτελέστηκαν είχαν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα

VIII.     ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Αυξήσαμε σημαντικά, σε περίοδο που τα κονδύλια για την έρευνα σπανίζουν, τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων τόσο για νεοπροσληφθέντες συναδέλφους όσο και για το σύνολο των μελών ΔΕΠ και επιμείναμε στο να αξιολογούνται οι προτάσεις από εξωτερικούς κριτές (760.000€ για το διάστημα 2006-2010). Ενισχύσαμε περαιτέρω την χρηματοδότηση της συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε επιστημονικές συναντήσεις

Θεσπίσαμε και χρηματοδοτήσαμε καινοτόμες δράσεις που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκαν θερμά από την Πολυτεχνειακή Κοινότητα, όπως οι επισκέψεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (150.000€ για το διάστημα 2006-2010), η συμμετοχή μελών ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και υπαλλήλων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασίας τους, η παρουσίαση από μεταπτυχιακούς φοιτητές εργασιών τους σε συνέδρια, οι επισκέψεις διακεκριμένων επιστημόνων για διαλέξεις και ερευνητική συνεργασία, κλπ.

Χορηγήσαμε μεγάλο αριθμό υποτροφιών αριστείας και επίδοσης τόσο σε προπτυχιακούς (235 υποτροφίες κάθε έτος) όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος ενθαρρύνοντας την άμιλλα και στηρίζοντας το επίπεδο σπουδών που παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης

Χρηματοδοτήθηκαν μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων (Β’ Φάση ΜηΠερ, Κτήριο Διοίκησης, Ρυθμιστικό Πολυτεχνειούπολης), χρησιμοποιώντας το τεχνικό στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος, μειώνοντας έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό το απαιτούμενο κόστος, αλλά και αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό επιτύχαμε να εντάξουμε την ανέγερση της Β’ Φάσης ΜηΠερ στο ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013 με 12.967.000€ και να επίκειται τώρα η δημοπράτηση του έργου

Υποστηρίξαμε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα των τεχνολογιών Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Ίδρυμα, προς όφελος της έρευνας και του Ιδρύματος γενικότερα, ενώ ανεπτύχθησαν οι υποδομές και η προσφορά υπηρεσιών δωρεάν πρόσβασης προς όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας στο ασύρματο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων του Πολυτεχνείου Wi-Fi@Home

Στηρίξαμε τη λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης, η προσφορά του οποίου στην σύναψη αναπτυξιακών έργων, στη σύνδεση του ερευνητικού μας δυναμικού με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις και στην υποβοήθηση υποβολής προτάσεων έχει ευρύτατα αναγνωριστεί

Ενισχύσαμε με επιπλέον κονδύλια τις υποδομές αλλά και το επιστημονικό έργο που παράγει το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου

ΙX. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης» ενεργοποιήθηκε μετά από την απόφαση ορισμού Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση (που είναι η Σύγκλητος του Ιδρύματος) στην συνεδρίαση της 14ης/4/2006 το οποίο συνήλθε σε σώμα στις 9/5/2006. Το Δ.Σ. παρέλαβε ένα νομικό πρόσωπο το οποίο είχε μεν ιδρυθεί, είχε κατατεθειμένο το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, είχε θεωρήσει από το 2000 λογιστικά βιβλία Β΄ κατηγορίας όμως έκτοτε δεν είχε καμία δράση, πέρα της υποβολής από την οικονομική υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Η Εταιρεία εγκαταστάθηκε σε κτήριο του Πολυτεχνείου στην οδό Σφακιανάκη 36 και διερευνήθηκε αρχικά νομικά η διαδικασία μεταβίβασης της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας από το Πολυτεχνείο στην Εταιρεία βάσει και του καταστατικού της. Κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου υπεγράφησαν τρία πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής με πλήρη δεδομένα για τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν και παραδόθηκε πλήρης φάκελος από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος με το νομικό και διαχειριστικό καθεστώς των ακινήτων.

Χάρη στην επαγγελματική διαχείριση που έτυχαν εκ μέρους της Εταιρείας τα ενοικιαζόμενα ακίνητα του Ιδρύματος, το 2010 κατέστη δυνατή η είσπραξη 102.079€ τη στιγμή που μέχρι την ενεργοποίηση της Εταιρείας το Πολυτεχνείο μετά βίας κατάφερνε να συγκεντρώσει ένα μέρος του ποσού αυτού. Για τα έτη 2007-2010 η Εταιρεία επιστρέφει στο Πολυτεχνείο από τις δραστηριότητές της ένα συνολικό ποσό περί τις 175.000€

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2008

Εγκατάσταση της Εταιρείας στα γραφεία της οδού Σφακιανάκη και εξοπλισμός των γραφείων

Έλεγχος και αξιολόγηση των πινάκων των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Διαπιστώθηκαν τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν από την διαχείριση των ακινήτων από το Ίδρυμα, ενώ δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα της νομικής και διαχειριστικής κατάστασης της περιουσίας του Ιδρύματος. Ειδικά όσο αφορά το κληροδότημα Παπαδόπετρου, όπως τελικά προέκυψε κατά την διερεύνηση εκ μέρους της Εταιρείας, τμήμα του ακάλυπτου οικοπέδου του ακινήτου αυτού διεκδικείτο από κληρονόμο του δωρητή. Κατόπιν τούτου, το Πολυτεχνείο Κρήτης προχώρησε άμεσα στην αποδοχή κληρονομιάς για το 75% του ακινήτου (το υπόλοιπο 25% είχε αγοραστεί από το Πολυτεχνείο), ενώ παράλληλα κινήθηκε νομικά μετά και την οριστική ανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου

Διερευνήθηκε η δυνατότητα για την διεκδίκηση χρηματοδότησης για την ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου Χανίων. Πραγματοποιήθηκαν επαφές και συζητήσεις με τον Καθηγητή κ. Βάσαλο και με άλλους έμπειρους συμβούλους σε σχετικά θέματα και αντηλλάγησαν απόψεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010

Διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες της Εταιρείας με το ΙΚΑ και το Υπουργείο Εμπορίου. Ενημερώθηκαν οι καρτέλες του ΙΚΑ με τα στοιχεία των μελών του νέου Δ.Σ της Εταιρείας και έκλεισαν οι καρτέλες μισθοδοσίας των υπαλλήλων που είχαν αποχωρήσει. Παράλληλα στάλθηκαν στο Υπουργείο Εμπορίου, ως οφείλετο, τα αποτελέσματα των ισολογισμών κάθε εταιρικής χρήσης ιδρύσεως της Εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων της

Ιδρύθηκαν με απόφαση της 293ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος (29/1/2010) οι «Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης» και η λειτουργία και διαχείρισή τους ανατέθηκε στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι «Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης» αποφασίστηκε να λειτουργήσουν με δύο διαφορετικής μορφής δραστηριότητες:

α) Το Τυπογραφείο που θα αναλαμβάνει την έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, σημειώσεων, φυλλαδίων, ανακοινώσεων, κλπ το οποίο ανήκει οργανικά στο Τμήμα Δημοσιευμάτων & Τυπογραφείου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα και επικουρικά από την Εταιρεία και δεν θα έχει εμπορικό χαρακτήρα. Η Εταιρεία έχει αναλάβει μόνο διαχειριστικό ρόλο στη λειτουργία του Τυπογραφείου και συνεισφέρει με έμψυχο δυναμικό και τεχνογνωσία για την εύρυθμη λειτουργία του

β) Ο Εκδοτικός Οίκος που θα έχει εμπορικό χαρακτήρα και θα υποστηρίζεται οικονομικά μόνο από την Εταιρεία. Θα έχει πρωτίστως ακαδημαϊκούς στόχους αλλά θα υποστηρίζει και εκδόσεις βιβλίων, λευκωμάτων, πρακτικών συνεδρίων, τιμητικών τόμων, ηλεκτρονικών μέσων και άλλων εκδόσεων γενικότερου ενδιαφέροντος πάντοτε όμως με γνώμονα την υψηλή ποιότητα με στόχο την εξύψωση του κύρους του Πολυτεχνείου Κρήτης σαν πνευματικό ίδρυμα και την προσφορά του στην κοινωνία

Η Εταιρεία ενίσχυσε τη λειτουργία του Τυπογραφείου με έμψυχο δυναμικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών για πανεπιστημιακές σημειώσεις, φυλλάδια εργαστηρίων, κλπ. Το Τμήμα Εκδόσεων εγκαταστάθηκε σε χώρο που παραχωρήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη

Για τις δραστηριότητες του Εκδοτικού Οίκου, έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ της Εταιρείας τα πρωτόκολλα για συνεργασία με συγγραφείς μέλη ΔΕΠ καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εκδοτικού οίκου και απομένει η έγκρισή του από την Σύγκλητο. Η Εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνεργασίας με τυπογραφεία, επιμελητές κειμένων, γραφίστες και εικονογράφους για να μπορεί να ανταποκριθεί στην ποιοτική έκδοση συγγραμμάτων. Ήδη η πολυτεχνική κοινότητα ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε σχετική πρόσκληση με αποτέλεσμα να έχουν ήδη υποβληθεί προς έκδοση από τις Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης, εντός του 2011, επτά πανεπιστημιακά συγγράμματα μελών ΔΕΠ.

Δρομολογήθηκε η λειτουργία βιβλιοπωλείου εντός της Πολυτεχνειούπολης που αναμένεται να ανταποκριθεί σε μια υπαρκτή ανάγκη της πολυτεχνειακής κοινότητας και να λύσει πολλά πρακτικά προβλήματα των φοιτητών καθώς και του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος κυρίως σε ότι αφορά γραφική ύλη, χαρτικά, ακαδημαϊκά συγγράμματα, έντυπα, επιστημονικά περιοδικά, είδη γραφείου κ.α.. Παράλληλα το βιβλιοπωλείο δύναται να λειτουργεί ως σημείο διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), φοιτητικών φωτοτυπικών καρτών, καρτών αστικής συγκοινωνίας κ.α. Η Εταιρεία προέβη σε ανοιχτό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του χώρου που παραχωρήθηκε για τη στέγαση βιβλιοπωλείου από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Ο διαγωνισμός έχει κατοχυρωθεί σε υποψήφιο ανάδοχο και αναμένεται η ολοκλήρωση μερικών συμπληρωματικών εργασιών για την υπογραφή της σύμβασης και τη λειτουργία του

Με απόφαση της Συγκλήτου ανατέθηκε στην Εταιρεία η διαχείριση των κυλικείων ώστε να επιτευχθεί η αύξηση του καταβαλλόμενου τιμήματος εκ μέρους του αναδόχου αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων ειδών σε χαμηλές τιμές. Κατόπιν δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού τα τρία κυλικεία της Πολυτεχνειούπολης (ΜΠΔ, ΜηχΟΠ, Επιστημών) εκμισθώθηκαν για την επόμενη τριετία και εισπράττεται ενοίκιο 13.670€ (έναντι μόνο 3.500€ μέχρι το 2009). Κατά δε γενική ομολογία όσων τα χρησιμοποιούν, έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με το παρελθόν

(Συνεχίζεται…)

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live