Πρόσκληση προς Δήμους για το πρόγραμμα Αγροτουριστικής ανάπτυξης και υποδομές ορεινών περιοχών

Κανένα σχόλιο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων προδημοσίευσε το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» για τους κωδικούς δράσεων στον Άξονα 3 που είναι οι δράσεις: 313, 321, 322, 323. Το πρόγραμμα αφορά, ορεινούς Δήμους και συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα μέχρι 3.000 κατοίκους και χρηματοδοτείται 100%. Οι Δήμοι του νομού Χανίων που καλούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι: Δήμος Ανατολικού Σελίνου, Δήμος Θερίσου (ΔΔ Θερισού), Δήμος Ινναχωρίου, Δήμος Καντάνου, Δήμος Κισσάμου, Δήμος Μουσούρων (ΔΔ Καρανού, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, Σεμπρωνά), Δήμος Μυθήμνης, Δήμος Πελεκάνου, Δήμος Σφακίων, Κ. Άση Γωνιά, Δήμος Κολυμβαρίου, Δήμος Βουκολίων

inn-3 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων προδημοσίευσε το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» για τους παρακάτω κωδικούς δράσεων στον Άξονα 3:

"Sponsored links"

Δράση 313, Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων επιλέξιμο κόστος μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δράση 321, Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)για έργα υποδομής και για τα υπόλοιπα μέτρα επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δράση 322, Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών επιλέξιμο κόστος μέχρι 1.000.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δράση 323, Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς επιλέξιμο κόστος μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Το πρόγραμμα αφορά, ορεινούς Δήμους και συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα μέχρι 3.000 κατοίκους σε περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 σε όλους του νομούς της Ελλάδας και χρηματοδοτείτε 100%.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων αρχίζει με την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος και λήγει στις 30-6-2010, για την επιλεξιμότητα απαιτείται ωρίμανση.

Περιγραφή του προγράμματος:

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους και την φιλοσοφία του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας». Συγκεκριμένα οι παρακάτω δράσεις στα αντίστοιχα μέτρα χρηματοδοτούνται:

"Sponsored links"

Δράση 313, Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων στις παρακάτω εφαρμογές

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης

Δράση 321, Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό στις παρακάτω εφαρμογές

• Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές, δίκτυα γεωτρήσεων κ.ά)

• Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη μείωση της απώλειας ύδατος

• Αγροτική οδοποιία (προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις). Επιτρέπεται και ασφαλτόστρωση με διατομή από 4μ έως 6μ)

• Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων

• Έργα διευθέτησης χειμάρρων

• Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας

• Κέντρα φροντίδας παιδιών, δίκτυο βιβλιοθηκών γενικού ενδιαφέροντος

Δράση 322, Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών στις παρακάτω εφαρμογές

• Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις –πεζοδρομήσεις-κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας, υπογειοποίηση καλωδίων

• Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

Δράση 323, Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς στις παρακάτω εφαρμογές

• Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονι9κών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου: Γεφύρια, κρουνοί

• Βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, θέσεις θέας

• Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με την λαογραφική αγροτική πολιτιστική

Κληρονομιά / χαρακτήρα

Επιλέξιμες δαπάνες και ύψους ενίσχυσης:

Το πρόγραμμα θα καλύψει δαπάνες που θα αφορούν σε: μελέτη, κατασκευή έργου και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηματοδοτηθούν 100% (κατά μέσο όρο 28,04% από Εθνικούς πόρους και κατά 71,96% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Για την δράση 313, Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Για την δράση 321, Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 500.000 € για τα έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα

διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) (πλέον Φ.Π.Α.). Για τις λοιπές δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Για την δράση 322, Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 1.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Για την δράση 323, Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α)

Περιοχή εφαρμογής:

Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα μέχρι 3000 κατοίκους σε περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

Αρμόδιος φορέας:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων

Πρόσθετα στοιχεία:

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης, το Τεχνικό Δελτίο πράξης (ΤΔΠ) Υποδομών και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποπράξης, υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτεται η λίστα των δικαιούχων:

Δήμοι νομού Ηρακλείου

1. Δήμος Αγίας Βαρβάρας

2. Δήμος Αρκαλοχωρίου (ΔΔ Δεματίου, Καραβάδου, Κασάνου, Νιπηδήτου, Παναγιάς, Σκινιά)

3. Δήμος Αρχανών

4. Δήμος Βιάννου

5. Δήμος Γοργολαΐνη

6. Δήμος Ζαρού

7. Δήμος Κρουσώνα

8. Δήμος Ρούβα

9. Δήμος Τεμένους

10. Δήμος Παλιανής

11. Δήμος Τυλίσου

Δήμοι νομού Λασιθίου

1. Δήμος Ιεράπετρας (ΔΔ Νέων Μάλων, Ανατολής, Γδοχίων, Καλαμαύκας, Μακρυλίας, Μεσελέρων, Μουρνίων, Μύθων, Μύρτου, Ρίζης)

2. Δήμος Ιτάνου

3. Δήμος Λεύκης

4. Δήμος Μακρύ Γιαλού

5. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

6. Δήμος Σητείας (εκτός του παλαιού Δήμου Σητείας)

Δήμοι νομού Ρεθύμνου

1. Δήμος Ανωγείων

2. Δήμος Αρκαδίου (ΔΔ Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Κυριαννάς, μέσης, Σκουλουφίων Χαρκίων)

3. Δήμος Γεροποτάμου

4. Δήμος Κουλούκωνα

5. Δήμος Κουρητών

6. Δήμος Λάμπης

7. Δήμος Συβρίτου

Δήμοι νομού Χανίων

1. Δήμος Ανατολικού Σελίνου

2. Δήμος Θερίσου (ΔΔ Θερισού)

3. Δήμος Ινναχωρίου

4. Δήμος Καντάνου

5. Δήμος Κισσάμου

6. Δήμος Μουσούρων (ΔΔ Καρανού, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, Σεμπρωνά)

7. Δήμος Μυθήμνης

8. Δήμος Πελεκάνου

9. Δήμος Σφακίων

10. Κ. Άση Γωνιά

11. Δήμος Κολυμβαρίου

12. Δήμος Βουκολίων

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Κανένα σχόλιο

  1. ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ

    ΖΗΤΑΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ . ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΤΑΝΟΥ . ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live