Ο πατήρ Δημήτριος απαντά στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Ἐφημερίων “ο ΠΟΙΜΗΝ”

1 Σχόλιο

Απάντηση έδωσε στη δημοσιότητα ο πατήρ Δημήτριος Κοκολινάκης σχετική μα ανακοίνωση του Συνδέσμου Εφημέριων “ο Ποιμήν” της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου που αναφέρεται στο όνομά του.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Σέ ἐφημερίδα τής πόλεώς μας τό Σάββατο 14 Ἰουλίου 2018, δημοσιεύθη, καί καλῶς, Ἐπιστολή μέ τίτλο: <<Ἀνακοίνωση τού Συνδέσμου Ἐφημερίων “ο ΠΟΙΜΗΝ” τής Ἱεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Άποκορώνου>>.

"Sponsored links"

Ή Έπιστολή έχει νά κάνει ἐξ ὁλοκλήρου μέ τό πρόσωπο μου, ἀφοῦ ἀναφέρονται ξεκάθαρα τό ὄνομα καί ή ἰδιότητα μου, <<π. Δημήτριος Κοκολινάκης>>.

Τήν Τετάρτη 18 Ἰουλίου ἔστειλα πρός δημοσίευση τήν <<Ἀπαντητική Ἐπιστολή>> μου, ἀλλά μέχρι σήμερα δέν έχει δημοσιευθεῖ.

Ἴσος νά κόπηκε στήν λογοκρισία.

Διά τόν λόγο αύτό δημοσιοποιῶ τήν Ἀπαντητική Έπιστολή μέσῳ τού ήλεκτρονικού Τύπου, καθώς εἶμαι ὑποχρεωμένος ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, πρός ένημέρωσή σας, καί ἀπάντηση είς τούς συκοφάντες καί κατηγόρους μου.

π. Δημήτριος Κατσιφαριανά Χανίων.

=========================================

Άπαντητική Άνακοίνωση πρός τόν Σύνδεσμο Έφημερίων «Ό Ποιμήν» τής Ίεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Άποκορώνου.

Μέ τήν παροῦσα ἐκφράζω τήν θλίψη μου, τήν ἀπογοήτευσή μου καί τήν ἔντονη ἀπορία μου γιά τήν Ἀνακοίνωση τού Συνδέσμου Ἐφημερίων «Ό Ποιμήν», τής Ἱεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Άποκορώνου, μιᾶς καί διαπνέεται ἀπό ἔντονο καί ἐξόφθαλμα ὑποκριτικό ὕφος, ἐξαπολύοντας ἀκραίους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ποῦ δέν ἁρμόζουν σέ Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καί χρησιμοποιῶντας μία ἱστορική ἀναδρομή γιά ἔργα, πράξεις, κατορθώματα καί θυσίες ἄλλων, ὥστε νά δικαιολογηθεῖ ή ἀδικαιολόγητη σημερινή ἀπραξία καί ὑποταγή τών συντακτῶν τής ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως τού Συνδέσμου, ἀλλά καί αὐτῶν ποῦ οἱ ἴδιοι ὡς φαίνεται ἀνέλαβαν έργολαβικά καί άνεπιτυχώς νά ἐκπροσωπήσουν.

Χρειάστηκε νά ἐπιτεθοῦν κατά τού προσώπου μου γιά νά μιλήσουν ὡς σύνδεσμος, συμπληρωματικά στήν ἐπιστολή τους, γιά τήν Μακεδονία μας πού ξεπουλιέται.

"Sponsored links"

Ἀφοῦ έπιτέλους μίλησαν ἔστω καί ἔτσι, γιά αύτό πού ὅλη ή κοινωνία ἤδη βροντοφωνάζει, χαλάλι ή ἐπίθεση στό πρόσωπό μου.

Τό τί γνώμη έχουν γιά ἐμένα δέν μέ νοιάζει .

Μέ νοιάζει ή γνώμη τού Θεοῦ καί τών ἡρώων πού μάς κοιτάζουν άπό ψηλά.

Στήν προσβλητική ἐπιστολή πρός τό πρόσωπό μου χρησιμοποιοῦν τούς ἴδιους χαρακτηρισμούς πού οί νεοταξίτες καί οί ἐχθροί τής Ὀρθοδοξίας χρησιμοποιοῦν, καί αύτό ἀποκαλύπτει πολλά…

===Μέ παραλλήλισαν μέχρι καί μέ τζιχαντιστή καί μουλά τού ἰσλάμ, ἐπειδή χρησιμοποίησα τήν φράση τού Μεγάλου μας ἐλευθερωτή καί ἥρωα τής Ἐπαναστάσεως Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, «Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους».

Ήταν τζιχαντιστής ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί οί ἥρωες τής Ἐπαναστάσεως;

Ή φράση «Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!» είναι ή φράση πού χρησιμοποίησε είς βάρος τών προδοτῶν τού Ἔθνους καί τής Πίστεως ό ἥρωας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καί πού ἐφήρμοσαν ὅλο τό πλῆθος τών ἡρώων τού Γένους διαχρονικά, ἀλλά, καί ἱερωμένων όπως ό Παπαφλέσσας, ό Γερμανός Καραβαγγέλης καί πολλοί ἄλλοι.

Ή ὑπεράσπιση τής Πατρίδος καί τής Πίστεως δέ γίνεται ἀσφαλῶς άπό μῖσος πρός τόν ἐχθρό, ἀλλά άπό ἀγάπη γιά τά παιδιά μας, τά ὁποία ὀφείλουμε νά προστατεύσουμε κι’ ὄχι νά παραδώσουμε στούς ἐχθρούς ὡς σφάγια καί ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης.

Ναί λοιπόν, γιά τούς ΠΡΟΔΟΤΕΣ τής Πατρίδας μου, τής Θρησκείας μου, τής Οἰκογένειάς μου, ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ….

Ἄν τώρα ό Σύνδεσμος Ἐφημερίων θεωρεῖ πώς ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό Παπαφλέσσας, ό Γερμανός Καραβαγγέλης, ἀλλά καί ό ἁπλός ἀκομμάτιστος κόσμος πού παρευρίσκεται στά δεκάδες συλλαλητήρια ἀνά τήν ἐπικράτεια πού χρησιμοποιοῦν καί αύτή τήν ἐπίμαχη φράση, ότι είναι τζιχαντιστές καί μουλάδες τού Ἰσλάμ, μπορεῖ ἐλεύθερα νά κατατάξει καί τήν ἐλαχιστότατά μου ἀνάμεσά τους, ἔχοντας ύπόψην πώς ἕνας τέτοιος χαρακτηρισμός θά μποροῦσε νά ἀποβεῖ ποινικά κολάσιμος, ἐάν οί πολυάριθμες μουσουλμανικές ἑνώσεις καί σύνδεσμοι ἀποφασίσουν νά στραφοῦν ἔστω καί μόνον νομικά είς βάρος τού Συνδέσμου Ἐφημερίων!

===Μέ κατηγοροῦν ότι στήν ὁμιλία μου στό συλλαλητήριο τών Χανίων αύτοορίστηκα ἐκπρόσωπος τής Ἐκκλησίας ἐπειδή χρησιμοποίησα τήν φράση «Χαιρετίζω ἐκ μέρους τής Τοπικής Ἐκκλησίας».

Μᾶλλον έχουν ξεχάσει τό τί είναι ή Ἐκκλησία.

Μᾶλλον έχουν ξεχάσει ότι Ἐκκλησία είναι κλῆρος καί λαός καί ότι ἐγώ σάν ρασοφόρος εἶμαι μέρος τής Ἐκκλησίας .

Ἄν ἔλεγα… «χαιρετίζω ἐκ μέρους τής Μητροπόλεως ή τού συνδέσμου τους» τότε ναί, θά εἴχανε δίκιο νά μέ κατηγοροῦν.

===Στό κατηγορητήριό τους συμπεριλαμβάνουν καί τίς φράσεις μου… «δέν μπορεῖ κανείς νά δουλεύει σέ δύο Κυρίους», – «Μητροπολῖτες προτίμησαν τόν χρυσό ἀντί τό Χριστό» καί – «ρασοφόροι φοβοῦνται τήν παρακράτηση τού μισθοῦ τους».

Τί άκριβώς τούς ἐνόχλησε;

Δέν βλέπουν ότι δυστυχῶς ὑπάρχουν καί τέτοιοι Ίερείς καί ἱεράρχες στήν Πατρίδα μας;

Γιατί τούς ἐνόχλησε ή ἀλήθεια;

Ποιούς νομίζουν ότι ὑπερασπίζονται;

Ποιούς ἱεράρχες φωτογραφίζουν οί ἴδιοι γιά τούς χαρακτηρισμούς πού ἔδωσα καί ἐνοχλοῦνται;

===Μέ ἀπορία διαπιστώνει κανείς πώς στήν ἀνακοίνωση τού Συνδέσμου Ἐφημερίων γίνεται μνεία, ἐνῶ συγχρόνως ἀποδίδονται τιμές στά ἡρωικά κατορθώματα, στήν ὑπέροχη καί ὑπεύθυνη στάση τών Μητροπολιτῶν καί ἁπλῶν ἱερέων κατά τήν περίοδο τού Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ὅπου ό φόρος αίματος ύπήρξε πράγματι ὑψηλός ἐκ μέρους τού κλήρου.

Ή μνεία κατορθωμάτων τών παλαιότερων γενεῶν άπό τούς μεταγενεστέρους είναι δικαιολογημένη ἐφόσον καί οί πράξεις αὐτῶν συμβαδίζουν μέ έκείνες τών προκατόχων τους.

Ἐάν ὅμως οί πράξεις τών ἀπογόνων ἀπέχουν παρασάγγας άπό αὐτές τών προγόνων, τότε ή ἐν λόγῳ μνεία λειτουργεῖ ὡς ἀμείλικτος κατήγορος τής σημερινῆς δειλίας καί ἀπραξίας.

Ἄλλωστε οί παλαιές αὐτές ἀρετές ώφελούν ὅταν ἐφαρμόζονται καί σήμερα, ἐνῶ ἐπισύρουν διπλή κατηγορία κατά αὐτῶν πού τίς ἐπικαλοῦνται ή τίς μνημονεύουν ἀλλά δέν τίς ἐφαρμόζουν!

Οί ἀνακοινώσεις καί τά διαγγέλματα λοιπόν ἐάν δέν συνοδεύονται άπό πράξεις, έχουν τήν ἀξία πού έχει σήμερα τό Ἑλληνικό Σύνταγμα, όπως τό έχουν καταντήσει οί ἄθεοι καί οί άνθέλληνες τής Βουλῆς.

===Στήν ἐπιστολή τού συνδέσμου ἀναφέρουν ἐπίσης ότι ή σύνοδος τής Ἐκκλησίας τής Ἑλλάδος καί ή σύνοδος τής Ἐκκλησίας τής Κρήτης έχουν ἤδη πάρει θέση σχετικά μέ τήν Μακεδονία μας.

Τί θέλουν νά ποῦν μέ αύτό;

Θέλουν νά ποῦν ότι αύτό είναι ἀρκετό καί ότι δέν χρειάζεται νά πράξουμε τίποτα περισσότερο;

Ἀναφέρουν ἐπίσης στήν ἐπιστολή τους ότι Μητροπολῖτες στήν Μακεδονία πρωτοστατοῦν καί διοργανώνουν συλλαλητήρια διαμαρτυρίας.

Αύτό τό παράδειγμα λοιπόν, ἀδελφοί τού Συνδέσμου Ἐφημερίων, – τών Μητροπολιτῶν πού ἀντιδροῦν καί ἔξω στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες καί δέν μένουν στίς ἀποφάσεις τής Συνόδου, θέλει τό ποίμνιό μας-.

Αύτό τό παράδειγμα θέλει καί ό ἁπλός λαός τής Κρήτης πού βλέπει νά ξεπουλιέται ή γῆ πού ἀπελευθέρωσαν οί παπποῦδες του.

===Μέ κατηγοροῦν ότι αὐτά πού ἀνέφερα άπό τό βῆμα τού συλλαλητηρίου ήταν προϊόν ἐμπαθείας κατά Μητροπολιτῶν.

Είναι ἐμπάθεια νά λέμε τά λάθη καί τίς παραλείψεις στούς οἰκείους μας καί σέ αὐτούς πού ἀγαπᾶμε;

Ή μήπως είναι ἀγάπη νά τούς λέμε μόνο «Ναί» καί νά τούς κολακεύουμε;

Ή ἱστορία τής Ὀρθοδοξίας είναι συνυφασμένη μέ τήν ἐθνική ἱστορία τού Γένους μας, ὥστε Πίστη καί Ἔθνος νά είναι δύο ἀλληλένδετες έννοιες χωρίς νά είναι δυνατός ὁποιοσδήποτε διαχωρισμός τους, άπό τή συνείδηση τουλάχιστον τού χριστεπώνυμου ποιμνίου.

Ή άπουσία, λοιπόν, τής πλειοψηφίας τών πατέρων καί δή τού συνόλου τών Ίεραρχών άπό τό πλευρό τού διωκόμενου, προδομένου καί χειμαζόμενου Έλληνικού λαού, είναι μία πράξη ἄκρως συμβολική πού διαρρηγνύει τήν πολύπαθη αύτή συμπόρευση τών χιλιάδων χρόνων τής Ὀρθόδοξης παρουσίας στόν κόσμο, μιᾶς καί οί ἐνέργειες τού Κυρίου μας δέν περιορίστηκαν σέ ἀνακοινώσεις καί λόγους ἐναντίον τού κακοῦ, ἀλλά ὁλοκληρώθηκαν ἐπάνω στόν Σταυρό μέ τό τίμιο Αίμα Του καί τό τίμιο Σῶμα Του νά προσφέρονται ἔκτοτε ὡς ἀπόδειξη τού σωτηρίου πάθους καί τής καθολικῆς ἥττας τού κακοῦ!

Όποιος ἀπουσιάζει ὅταν τό ἐκκλησίασμα διώκεται, καί δέν δίδει τήν ζωή του ὑπέρ τών προβάτων, δέ λογίζεται καλός ποιμήν, ἀλλά μισθωτός, καί ἀνεπαρκής, ἐνῶ ή ἔμπρακτη ὑπεράσπιση τής πατρίδος, μέ τή συμμετοχή καί στά συλλαλητήρια, ἀσφαλῶς καί είναι τεκμήριο ἁγνοῦ πατριωτισμοῦ, ἀφοῦ καί τήν πατρίδα άδικούν οί ἐθνικοί μειοδότες ὄχι μόνον με λόγους ἀλλά κυρίως με πράξεις καί ὑπογραφές συνθηκῶν.

Σέ ὅλους λοιπόν τούς Ἐθνικούς Άγώνες ή Ἐκκλησία μας διά τής πλειοψηφίας τών Ίεραρχών της ήταν πάντα μπροστά…

Σήμερα μπορεῖτε νά μάς ἀπαριθμήσετε πόσοι ήταν παρόντες στίς διαμαρτυρίες τών Ἑλλήνων γιά ἕνα τόσο μεγάλο ἐθνικό θέμα;;

===Ἄν καί ό Σύνδεσμος Ἐφημερίων φαίνεται νά στηρίζει κάθε προσπάθεια πού ὑπερασπίζεται τά ἐθνικά δίκαια, ὄχι μέ πράξεις φυσικά, ἀλλά, μέ λόγους καί ἀνακοινώσεις, μένει νά προσευχόμαστε καί νά ἐλπίζουμε πώς ή συμπόρευση μέ τόν πολύπαθο λαό μας δέν πρέπει νά ἐκλαμβάνεται οὔτε ὡς κομματική ἐνέργεια, οὔτε ἐνέχοντας πολιτική σκοπιμότητα, ἀφοῦ άποτελεί καθῆκον ὅσων κλήθηκαν νά ὑπερασπίζονται τήν Ἀλήθεια, τήν Πίστη καί τήν πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη τού Γένους μας, ὡς μπροστάρηδες ὅμως στόν ἀγῶνα, κι’ ὄχι ὥς «πόντιοι πιλάτοι» νίπτοντες τάς χείρας των!

Ὅταν ἀναφέρεται τέλος γιά κόμματα καί πολιτικούς φορεῖς, είναι
ὁλοφάνερο ότι «ἐξ ἰδίων κρίνετε τά ἀλλότρια».

π. Δημήτριος Κοκολινάκης, Ἐφημέριος τής Ἐνορίας Ἁγίου ΓεωργίουΚατσιφαριανών Χανίων.

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

1 Σχόλιο

  1. γεωργία σφακιανακη

    Ο Θεός να σου δινη δύναμη και υγεία..θα σας δω σύντομα

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
διαφημίσεις