Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ο διαγωνισμός την διαχειριστική μελέτη του πάρκου των Αγίων Αποστόλων

Κανένα σχόλιο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων η περίληψη της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την διαχειριστική μελέτη του πάρκου των Αγίων Αποστόλων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση του συνόλου των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση των έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη που αφορά στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων.

"Sponsored links"

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

1. 21.582,00€ για μελέτη κατηγορίας 02:Πολεοδομική Μελέτη.
2. 407.635,36€ για μελέτη κατηγορίας 06:Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων.
3. 246.983,77€ για μελέτη κατηγορίας 07:Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες.
4. 179.791,00€ για μελέτη κατηγορίας 08:Στατικές μελέτες.
5. 176.945,16€ για μελέτη κατηγορίας 09:Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
6. 24.480,46€ για μελέτη κατηγορίας 10: Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων.
7. 34.342,19€ για μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
8. 29.790,35€ για μελέτη κατηγορίας 16: Τοπογραφική Μελέτη.
9. 6.671,10€ για μελέτη κατηγορίας 20: Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.
10. 19.466,85€ για μελέτη κατηγορίας 21: Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
11. 7.671,68€ για μελέτη κατηγορίας 24: Μελέτες Δασικής Αναψυχής και Μονοπατιών.

12. 23.015,04€ για μελέτη κατηγορίας 25: Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
13. 19.783,50€ για μελέτη κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες
Προβλέπεται επίσης ποσόν 179.723,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΑΔΑ: 6ΦΖΙ46ΜΤΛ6-ΒΗΘ).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού είκοσι εφτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (27.550€).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 21/03/2022 και δημοσιεύτηκε στις 25/03/2022.

"Sponsored links"

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live