Προκήρυξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ποσοστά επιχορήγησης από 50% έως 70% υπό προϋποθέσεις στην Κρήτη

Κανένα σχόλιο

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις , 60% για τις μεσαίες και 70% υπό προϋποθέσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις .

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η  Οκτωβρίου 2022.

Σκοπός της Προκήρυξης  είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

"Sponsored links"

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης  για τα επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις , 60% για τις μεσαίες και 70% υπό προϋποθέσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις .

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και η ενεργοποίηση για τα καθεστώτα  που αφορούν  επενδυτικά σχέδια ίδρυσής επέκτασης και εκσυγχρονισμού στους τομείς του Τουρισμού και της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων.

Επιπλέον του Αναπτυξιακού  Νόμου και υπό προϋποθέσεις  δύναται επενδυτικά σχέδια να επιχορηγηθούν και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είτε με την μορφή επιχορηγήσεων είτε   μέσω της χορήγησης δανείων με προνομιακούς όρους.

Σε ειδικές περιπτώσεις και  για μεγάλα κυρίως επενδυτικά σχέδια δύναται να υπάρξει  συνδυασμός επιχορήγησης  Αναπτυξιακού Νόμου ή άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος όπως του ΕΣΠΑ 2021-2027  ταυτόχρονα με την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από το ΤΑΑ.

Περιληπτικά στοιχεία της  1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»  προκήρυξης  είναι τα εξής:

 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 
Στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν στο τομέα της μεταποίησης (δευτερογενής τομέας  πλην όμως της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων)  καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της υφιστάμενης μονάδας
 Δικαιούχοι 
Στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, δικαιούχοι δύναται να είναι οι ακόλουθοι:

 • Εμπορική Εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
 Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων
Το ελάχιστο ύψος των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται βάση το μέγεθος του φορέα και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, από 1.000.000,00€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις από 500.000,00€
 • Για μικρές επιχειρήσεις, από 250.000,00€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, από 100.000€
 • Για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συν/μούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, από 50.000€.
Περιοχές  της Περιφέρειας Κρήτης με Αυξημένα Ποσοστά Ενίσχυσης (Ειδικές Περιοχές) 

"Sponsored links"

Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές που παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα, διεκδικούν το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

1

2

(*) Στις περιοχές με αστερίσκο, το αυξημένο ποσοστό χορηγείται σε  συγκεκριμένα τμήματα των εν λόγω δημοτικών ενοτήτων.

Επίσης, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, χορηγείται σε  επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση νέας μεταποιητικής/παραγωγικής μονάδας και υλοποιούνται σε: 

 • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.),
 • Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π),
 • Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και
 • Οργανωμένες Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)
Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
Το ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων καθορίζεται βάση το μέγεθος του φορέα και συγκεκριμένα:

 • Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια (3.000.000,00€)
 • Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00€)
Είδη Παρεχόμενων Ενισχύσεων
Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία δύναται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ενώ το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων εκτός και αν ανήκουν σε ειδικές περιοχές όπως ΒΙΠΕ, Ορεινές, Σεισμόπληκτες και υπό προϋποθέσεις λαμβάνουν το 100% του κινήτρου της επιχορήγησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

 Ποσοστά ΕνίσχυσηςΤα ανώτατα  ποσοστά ενίσχυσης στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
1
 Επιλέξιμες Δαπάνες
 Στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, ως επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:α. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για: 

α.1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο  ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους καθώς και στο ογδόντα (80%) τοις εκατό για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

α.2. Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) ή και μέρους που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • H αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης, εκτός αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη
 • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων ενεργητικού τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης πριν από την αγορά τους

α.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.

α.4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέχεται στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης

α.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικών εξοπλισμών

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία του ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

β.1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

β.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Σημαντικό να αναφερθεί ότι το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό των περιπτώσεων α’ ή/και β’.

Επιπρόσθετα, τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδας, δύναται να ενισχυθούν για δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ 

β. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 

γ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

δ. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 

ε. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

στ. δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ

Χρηματοδοτικό Σχήμα
Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Κριτήρια Αξιολόγησης
Τα κριτήρια βαθμολόγησης διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

Περιγραφή Κριτηρίων  Όρια Βαθμολογίας 
Α. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 0-10
Β. Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος 0-25
Γ. Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου 0-25
Δ. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου 0-40

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε  50 βαθμούς.

Η βαθμολογία βασίζεται σε ποσοτικοποιημένα  κριτήρια .

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Περίοδος υποβολής αιτήσεων  27/07/2022 και να ολοκληρωθεί στις 31/10/2022

Γιάννης Κ. Μαυρογιάννης 

Οικονομολόγος, ΜΒΑ

Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε , www.anelixisc.gr 

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live