Σημαντική δωρεά 500.000 δολάρια στο νοσοκομείο Χανίων

Κανένα σχόλιο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση μιας πολύ μεγάλης δωρεάς για την  προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων, με χρηματοδότηση από το κληροδότημα των Πεντακοσίων Χιλιάδων Δολαρίων ($500.000) της Πάβλοβα Βικτωρίας – χας Εμμ. Βουτετάκη,προς τιμήν της μνήμης των Σπύρου Βουτετάκη και του Εμμανουήλ Βουτετάκη»

Με την με θέμα 31ο/ πρακτικό 45/21-12-2020 (ΑΔΑ Ω83Ξ46907Τ-Φ8Π) απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αποφάσισε νααποδεχθεί κληροδοσία πεντακοσίων χιλιάδων δολαρίων ($500.000) της Βικτωρίας Βουτετάκη.

Κατόπιν της με θέμα 37ο/ πρακτικό 10/14-04-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ 6Ψ4Ε46907Τ-ΒΥΙ), εγκρίθηκε η αξιοποίηση του συγκεκριμένου κληροδοτήματος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

"Sponsored links"

Με το αρ. πρ.58932ΕΞ2021/9-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, τμήμα εκκαθάρισης της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο φάκελος του κληροδοτήματος και κοινοποιήθηκε σε αυτήν υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του Διοικητή κουΜπέα Γ. ως εκτελεστή του κοινωφελούς σκοπού και περί αποδοχής του, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 18 παρ. 1 περ β έως δ του Ν. 4182/2013.

Αντίστοιχα με  την με θέμα 53ο/ πρακτικό 32ο /14-09-2022 (ΑΔΑ ΩΜ7Π46907Τ-ΔΗΨ) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τονεπιλεγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κατόπιν ολοκλήρωσης δύο (2) δημόσιων διαβουλεύσεων στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Παράλληλα, λόγω της τρέχουσας ισοτιμίας δολαρίου / ευρώ κατατέθηκαν στον λογαριασμό που τηρείται για την εν λόγω δωρεά 490.354,06 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθείεπιπλέον ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός εκτιμώμενης δαπάνης 66.000,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών τουΧειρουργικού Τομέα, ο οποίος έχει εγκριθεί κατόπιν ολοκλήρωσης δύο δημόσιων διαβουλεύσεων στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με θέμα 20ο / πρακτικό 15ο / 10.05.2022 (ΑΔΑ 6Γ5446907Τ-2ΨΨ).

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΚΛΙΝΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
1 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ (ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ)

CPV 33910000-2

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 56.000,00€ 2 / ΠΡΚ 1 /

18-01-2021

57220/31.12.2021

(ΑΔΑ 65ΔΣ469Η2Ι-ΩΡΛ)

2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

"Sponsored links"

33111000-1

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 250.000,00€ 1 / ΠΡΚ 8 /

12-04-2021

34665/08.08.2022 (ΑΔΑ ΨΦΚΥ469Η2Ι-ΗΟΗ)
3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ

CPV 33162100-4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 9 117.000,00€ 11 / ΠΡΚ 4 /

26-02-2021

57220/31.12.2021

(ΑΔΑ 65ΔΣ469Η2Ι-ΩΡΛ)

4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

(CPV:38434540-3 – 33162200-5)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 50 9.000€ 3/ΠΡΚ.22/23-11-2021 ΘΕΜΑ 20Ο / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15Ο / 10.05.2022 (ΑΔΑ 6Γ5446907Τ-2ΨΨ)
5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

(CPV:38434540-3 – 33162200-5)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 90 23.000€ 3/ΠΡΚ.22/23-11-2021 ΘΕΜΑ 20Ο / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15Ο / 10.05.2022 (ΑΔΑ 6Γ5446907Τ-2ΨΨ)
6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ)

(CPV:38434540-3  – 33162100-4)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 34.000€ 3/ΠΡΚ.22/23-11-2021 ΘΕΜΑ 20Ο / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15Ο / 10.05.2022 (ΑΔΑ 6Γ5446907Τ-2ΨΨ)
  ΣΥΝΟΛΟ     489.000,00    

Επισημαίνεται, ότι ο παραπάνω ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός,  θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους του νομού Χανίων, καθώς ανανεώνεται και αναβαθμίζεται κρίσιμος εξοπλισμός στα χειρουργεία, στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα καθώς καιστο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του ΓΝ. Χανίων.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό του Χειρουργικού τομέα από άποψη σκοπιμότητας ισχύουν τα κάτωθι:

Η έκθεση του χειρουργικού πεδίου και η ευχερής πρόσβαση του χειρουργού σε αυτό είναι η βάση και η απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση κάθε χειρουργικής επέμβασης. Τα σπλάχνα της άνω κοιλίας(ήπαρ-πάγκρεας-χοληφόρα-στόμαχος-οισοφάγος-σπλήνας-διάφραγμα) λόγω της ανατομικής θέσης τους περιβάλλονται από το θωρακοκοιλιακό τοίχωμα που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή και κοπιώδη την έκθεση του χειρουργικού πεδίου και την προσπέλαση του χειρουργού σε αυτό.

Το σύστημα συγκράτησης θωρακοκοιλιακού τοιχώματος-υποχονδρίων και απώθησης σπλάχνων προσφέρει εξαιρετική έκθεση της άνω κοιλίας, άνεση και ευχερή πρόσβαση του χειρουργού στο χειρουργικό πεδίο. Επιπλέον, το ζητούμενο σύστημα, παρέχει βοήθεια ουσιαστικά στις περισσότερες μείζονες επεμβάσεις της κοιλίας.

Η προμήθεια χειρουργικών εργαλείων για επεμβάσεις Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων αυξάνουν τις δυνατότητες του χειρουργού να φέρει εις πέρας μείζονες επεμβάσεις στα όργανα αυτά. Οι χειρουργικές επεμβάσεις Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων είναι επεμβάσεις σύνθετες, τεχνικά απαιτητικές και προϋποθέτουν άρτια τεχνική.

Η προμήθεια χειρουργικών εργαλείων για ογκολογικές επεμβάσεις αυξάνουν τις δυνατότητες του χειρουργού να φέρει εις πέρας μείζονες ογκολογικές επεμβάσεις (οισοφάγου, στομάχου, λεπτού εντέρου, παχέος εντέρου-ορθού, σαρκωμάτων κοιλίας κτλ) με αυξημένο βαθμό δυσκολίας και τεχνικά απαιτητικές.

Ο ζητούμενος εξοπλισμός είναι χρήσιμος για τις περισσότερες χειρουργικές ειδικότητες του Νοσοκομείου μας.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τοποθετηθεί αναμνηστική  πλακέτα που θα μνημονεύει την δωρεά της Πάβλοβα Βικτωρίας – χαςΕμμ. Βουτετάκη, προς τιμήν της μνήμης των Σπύρου Βουτετάκη και του Εμμανουήλ Βουτετάκη»

 

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live