15.8 C
Chania
Monday, April 15, 2024

“Τους επενδυτές να φοβάστε”: Αρνητική η γνωμοδότηση και του Δήμου Καντάνου-Σελίνου για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα διοικητικά όρια του Δήμου από ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ

Ημερομηνία:

Η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου επί των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα διοικητικά όρια του Δήμου έχει ενδιαφέρον. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τις εισηγήσεις τις οποίες παραθέτουμε αυτούσιες των κ.κ. Εμμανουήλ Κοτρωνάκη – επιστημονικού συνεργάτη του Δημάρχου και του κ. Μιχαήλ Μπικάκη – Δημοτικού Συμβούλου, αλλά και άλλων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να γνωμοδοτήσει ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εταιρειών ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Ο κ. Εμμανουήλ Κοτρωνάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος ανέφερε τα εξής:

– Η υλοποίηση των έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ με την υπέρμετρη τοποθέτηση Α/Γ δίχως σχέδιο, θα έχει αρνητική επέμβαση στο ορεινό περιβάλλον του Δ. Καντάνου-Σελίνου (τεράστιες Α/Γ, δρόμοι και πυλώνες υψηλής τάσης). Συγκεκριμένα, αναμένονται επιπτώσεις στο μικροκλίμα των περιοχών εγκατάστασης Α/Γ, αρνητικές συνέπειες στη φυσική βλάστηση και στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής από την αποξήλωση εκτεταμένων χερσαίων εκτάσεων, επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, ακουστική όχληση και αισθητική υποβάθμιση των τοπίων που αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων περιπατητικών επισκεπτών, με έμμεσο αντίκτυπο στην αξία της γης και την αγορά ακινήτων.

– Τα προτεινόμενα έργα ΒΑΠΕ στους ορεινούς όγκους του Δ. Καντάνου – Σελίνου, έρχονται σε σύγκρουση με το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς όγκους του Δήμου, έτσι όπως παρουσιάστηκε στις προτάσεις του Δ. Καντάνου-Σελίνου για την «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης».

– Δεν υπάρχει προς το παρόν κοινά αποδεκτός ενεργειακός σχεδιασμός για την Κρήτη. Τα προτεινόμενα έργα στηρίζονται στην Μελέτη Ανάπτυξης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κρήτη, που έχει πραγματοποιηθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το 2011, η οποία έχει κριθεί από την πλειοψηφία των φορέων της Κρήτης ανεπαρκής.

– Θα πρέπει να υιοθετηθούν πιο αυστηρά κριτήρια χωροθέτησης ΑΠΕ για την διατήρηση της ακεραιότητας του κρητικού τοπίου που περιέχει πολλές περιοχές προστασίας της φύσης.

– Οι εθνικοί στόχοι για τις Α.Π.Ε. (Οδηγία 2009/28/ΕΚ) και η υπάρχουσα νομοθεσία για τη διείσδυση των ΑΠΕ θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά και να ληφθούν υπόψη η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Η εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ επιδοτείται από τους πολίτες μέσα από το ειδικό τέλος ΑΠΕ, το λεγόμενο “Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, ΕΤΜΕΑΡ”, το οποίο βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Ήδη από το 2012 μέχρι το 2014 το ΕΤΜΕΑΡ έχει αυξηθεί κατά 263% (από 5,43 €/MWh αναπροσαρμόστηκε 5 φορές στην τιμή 19,73 €/MWh). Ο επιδιωκόμενος υπερδιπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύς από ΑΠΕ μέχρι το 2020, έτσι όπως ορίζεται στους εθνικούς στόχους (συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%) θα έχει ως αποτέλεσμα μια υπέρμετρη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, που θα την επωμιστούν οι πολίτες. Η ενέργεια είναι ένα αγαθό που πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι της κερδοσκοπίας των ενεργειακών κολοσσών.

– Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να καταργήσει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, ΦΕΚ 2464 Β’). Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, τα Γ.Π.Σ. και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν μπορούν να εισάγουν περιοριστικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. Η ύπαρξη των Ειδικών Χωροταξικών στραγγαλίζει κάθε δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να αποφασίζουν “τα του οίκου τους”. Επίσης, τα ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων είναι προσαρμοσμένα για να υπηρετήσουν την ανάπτυξη ΒΑΠΕ και όχι το κοινωνικό όφελος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ: “Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα”. Το παραπάνω κριτήριο μεταφράζεται για τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου ότι επιτρέπεται να χωροθετηθούν 310 ανεμογεννήτριες διαμέτρου ρότορα 85 μέτρα και ύψους πύργου περίπου 80 μέτρα!!!!!!!!!!!

– Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προώθησης της παραγωγής τεχνολογιών ΑΠΕ εντός της χώρας, απεναντίας προκρίνεται το μοντέλο της “Καταναλωτικής Ελλάδας”, μέσω της εισαγωγής τεχνολογιών ΑΠΕ. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ δεν συμβάλλει καθόλου στη μείωση της ανεργίας.

– Αντί των επιδοτήσεων των μεγάλων ενεργειακών πολυεθνικών θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους Δήμους και στους πολίτες για να στραφούνε προς την ενεργειακή εξοικονόμηση, που αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό κοίτασμα. Παράλληλα, θα πρέπει να απελευθερωθεί ο αναγκαίος χώρος στα δίκτυα για να γίνουν έργα αυτοπαραγωγής, αποκλειστικά με συμψηφισμό, ώστε να μην επιβαρύνεται το κοινωνικό σύνολο.

– Εναλλακτικά της κατασκευής ΒΑΠΕ, ως Δήμος Καντάνου-Σελίνου προκρίνουμε τη χρήση ήπιων μορφών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μικρά φωτοβολταικά πάρκα στα υφιστάμενα αντλιοστάσια, στις στέγες των σχολείων και άλλων δημοτικών κτηρίων, κ.α.

Ο κ. Μιχαήλ Μπικάκης, Δημοτικός Σύμβουλος ανέφερε τα εξής:

Καταζητούνται σ΄ όλη την Ελλάδα με την κατηγορία ότι ΔΕΝ αποφέρουν τα αναμενόμενα ενεργειακά αποτελέσματα, ωφελούν τους λίγους ισχυρούς και επιδοτούνται σε βάρος πολλών υποβαθμίζοντας περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και τοπική κοινωνία.

Μύθοι και αλήθειες για τις ΑΠΕ

"google ad"

1. Οι ανεμογεννήτριες παράγουν όταν υπάρχει άνεμος γι΄ αυτό μοιραία συνυπάρχουν με τους συμβατικούς σταθμούς αφού είναι απαραίτητοι να συμπληρώνουν τα ΚΕΝΑ της ηλεκτροδότησης των ανεμογεννητριών όταν δεν φυσάει.

Άρα δεν μειώνεται η ρύπανση αφού είναι υποχρεωτική η συνύπαρξη των δύο τεχνολογιών.

2. Δεν κατασκευάζονται στην χώρα μας άρα ΔΕΝ μπορούμε να μιλήσουμε για θέσεις εργασίας «SIEMENS, VESTAS Δανία, CAMERA Ισπανία». Εάν εξαιρέσουμε τα χωματουργικά, το μπετόν, την τοποθέτηση-συναρμολόγηση των ανεμογεννητριών μιλάμε για πρόσκαιρη απασχόληση ντόπιου εργατικού δυναμικού.

Ελάχιστες είναι οι μόνιμες θέσεις εργασίας-μάλλον φύλακες αφού η όλη παρακολούθηση των δεδομένων λειτουργίας τους γίνεται μέσω Η/Υ. Η κατασκευή τους αρχικά απαιτεί μεγάλη βάση έδρασης από τσιμέντο « επιφάνειας μέχρι 350m» και συνοδεύεται με την διάνοιξη πολλών χιλιομέτρων δασικών δρόμων. Να τονιστεί δε ότι η διάνοιξη δρόμων στο 5% της συνολικής επιφάνειας ενός ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ προκαλεί κατά 50% διάβρωση και καταστροφή του τοπίου από τα χιλιόμετρα των γραμμών και πυλώνων μεταφοράς ρεύματος που απαιτούνται. Το εφιαλτικό είναι ότι όταν μπουν οι ανεμογεννήτριες και περάσει ο χρόνος διάρκειά τους «12-15 χρόνια» δεν μπορούν να αποξηλωθούν διότι το κόστος είναι υψηλό «πχ 30.000€ η μία». Παράδειγμα προς αποφυγή οι εγκαταλελειμμένες ανεμογεννήτριες στη Νότια Εύβοια «Κάβο Ντόρο».

3. Η Κρήτη παράγει ήδη το 23% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ πολύ πάνω από τα όρια των στόχων που θέτει η Ε.Ε.. Άρα το έργο αυτό αν υλοποιηθεί θα έχει σαν μοναδικό σκοπό την αποκλειστική πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και την εξασφάλιση κερδών για τις εταιρείες και τους μεσάζοντες με τεράστιο περιβαλλοντικό και επομένως οικονομικό κόστος για τον τόπο μας. Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει υπάρξει κανένα υλικό όφελος που να αξίζει να συζητηθεί και μπορούν να ερωτηθούν όλοι οι Δήμοι που έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Εναλλακτικά των αιολικών σταθμών προτείνουμε την χρήση ήπιων μορφών ΑΠΕ όπως μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα στα υφιστάμενα αντλιοστάσια, στις στέγες των σχολείων και άλλων δημοτικών κτιρίων.

Επίσης πρώτη προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με διάφορους τρόπους όπως και με την υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων».

Θα μπορούσαμε αντί της τοποθέτησης των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές του Δήμου μας αλλά και όλης της Κρήτης, να αναπτύξουμε το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 «500χλμ μέχρι Ζάκρο» που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες Έλληνες και ξένους περιπατητές, μετατρέποντας με οικονομική ενίσχυση στους γεωργοκτηνοτρόφους παραδοσιακά κτίσματα σε αγροτουριστικά καταλύματα και κάνοντας πιο επισκέψιμους τους αρχαιολογικούς χώρους όπως π.χ. Λισσός κ.α.

Τελειώνοντας θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά στην ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ των ΑΓΟΡΩΝ που ζούμε ΣΗΜΕΡΑ.

Προ ημερών ο διάσημος Φυσικός Στίβεν Χόκινγκ ρωτήθηκε εάν η ανάπτυξη της Τεχνολογίας λειτουργεί σε βάρος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ευημερίας των ανθρώπων απάντησε: … «Τον Καπιταλισμό να φοβάστε».

Παραφράζοντας το ερώτημα προς τον μεγάλο επιστήμονα, ρωτώ οι ΑΠΕ είναι εις βάρος των ανθρώπων;

Απαντώ: «Τους επενδυτές να φοβάστε»

Η πρότασή μου είναι να απαντήσουμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ.

Ακολουθήστε το agonaskritis.gr στο Google News, στο facebook και στο twitter και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αγώνας της Κρήτηςhttp://bit.ly/agonaskritis
Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Τελευταία Νέα

Περισσότερα σαν αυτό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΚΕ: Οι 42 υποψήφιοι στις ευρωεκλογές

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου παρουσίασε σήμερα Κυριακή...

ΣΥΡΙΖΑ: Ευχαριστημένοι στην Κουμουνδούρου από τη συμμετοχή στις εκλογές

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρωτοπόρα, όπως την χαρακτηρίζουν πηγές...

Σε αδιέξοδο το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για την απάντηση στο Ιράν

Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση έλαβαν τέλος οι διαβουλεύσεις στο...