Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού στην Πρωτοβουλία Κατοίκων για την προστασια του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου

Κανένα σχόλιο

Απαντηση έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας σε αναφορά των Βουλευτών, κ.κ Μανώλη Συντυχάκη, Μαρίας Κομνηνάκα, Διαμάντως Μανωλάκου, που βασίζεται σε κειμενο της Πρωτοβουλίας Κατοίκων για την προστασία του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου.

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα που τίθεται στην από 7-12-2020 αίτηση θεραπείας της πρωτοβουλίας κατοίκων για την προστασία του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου διευκρινίζεται, ότι δεν υφίσταται αντικείμενο προβλεπόμενης επέκτασης της καθορισμένης λατομικής περιοχής στην περιοχή, ούτε έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα. Ο αδειοδοτημένος λατομικός χώρος εξόρυξης, της εταιρείας «Λατομεία Σελίνου» Α.Ε. εξακολουθεί να είναι έκτασης 59.598 τ.μ., και δεν εκκρεμεί σχετικό αίτημα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

"Sponsored links"

Σύμφωνα και με την απάντηση που έδωσα στην συζήτηση της υπ΄ αρ. 193/23.11.2020 επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Μανώλη Συντυχάκη, στις 27.11.2020 στη Βουλή, τον Δεκέμβριο του 2018 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ, η τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, που είχαν τεθεί με την αρχική απόφαση του 2015 (αρ. 4284/14.12.2018 Απόφαση). Η ανωτέρω τροποποίηση αφορούσε στην παράταση του χρονοδιαγράμματος της δραστηριότητας και των εργασιών αποκατάστασης έως το 2048. Επιπλέον, η έγκριση περιελάμβανε την παραχώρηση στην εταιρεία «Λατομεία Σελίνου» Α.Ε. προς χρήση επτά πρώην αναδασωτέων δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός της λατομικής ζώνης, συνολικού εμβαδού 38.416,81 τ.μ.

Μάλιστα, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης έλαβε γνώση των δεδομένων αυτών το τρέχον έτος, κατά την εξέταση νέας τροποποιητικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ένταξη νέων δραστηριοτήτων στο λατομικό χώρο. Σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση, οι επτά χώροι έχουν αποχαρακτηριστεί από αναδασωτέες, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του λατομείου ως χώροι αποθήκευσης υλικών, πρόσβασης και στάθμευσης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Δύο από τις ανωτέρω εκτάσεις (Β2 και Β3) βρίσκονται εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου (έκτασης 10.276 τ.μ.), και μία (Β1) στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού τόπου και με άμεση οπτική επαφή. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έλαβε υπόψη το καθεστώς προστασίας του ιστορικού τόπου.

Η αναφερόμενη στην ερώτηση Υπουργική Απόφαση (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/575395/64982/4756/30-11-2020, ΑΔΑ: ΩΑΥΛ4653Π4-ΖΛΨ) αφορά στην έγκριση υπό όρους, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων, της τροποποίησης της εγκεκριμένης με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/311341/28784/3943/30.11.2015 Υ.Α. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Κακόσκαλα, Δήμου Καντάνου-Σελίνου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, την 1η Οκτωβρίου τ.έ. εξετάστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων η δεύτερη τροποποίηση της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που κατατέθηκε το 2019 και αφορούσε εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΕΚ, μονάδα εγκατάστασης παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της εν λόγω μελέτης, θέτοντας όμως δύο βασικούς όρους: Πρώτον να περιληφθούν όλες οι δράσεις και ενέργειες για την άμεση, εντός διετίας, υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος του δρόμου του ιστορικού τόπου -και όχι το 2048- και δεύτερον να αποκατασταθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, το φυσικό τοπίο στις ζώνες που συνδέονται άμεσα με τον ιστορικό τόπο. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τις τρεις από τις επτά ζώνες, που σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 2018 αποχαρακτηρίστηκαν από αναδασωτέες και δόθηκαν προς εκμετάλλευση στην εταιρεία.

Σήμερα, το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση του ιστορικού τόπου επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη για την αποκατάσταση του δρόμου εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου τρέχοντος έτους, κατόπιν γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης, και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι σε επικοινωνία με την εταιρεία

«Λατομεία Σελίνου» Α.Ε., παρά τις ενστάσεις της, λόγω του μεγάλου και κοστοβόρου έργου, προκειμένου να υλοποιήσει το αναγκαίο έργο. Όσον αφορά το ερώτημα για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης των πληγέντων τμημάτων του ιστορικού τόπου, τόσο του οδικού τμήματος όσο και των περιοχών Β1, Β2 και Β3, αυτά θα προκύψουν κατά την τροποποίηση της Μ.Π.Ε., κατόπιν συνεργασίας των μελετητών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ως προς το αίτημα των πολιτών για την άμεση τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/575395/64982/4756/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης προ της έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, επισημαίνεται ότι η εν λόγω Υ.Α. δεν αποτελεί σύμφωνη γνώμη κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, ώστε να προχωρήσει η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., εφόσον στον υπ’ αρ. 3 όρο τίθεται ως προϋπόθεση η εκ νέου υποβολή στην Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων νέας τροποποιημένης ΜΠΕ προς έγκριση από αρμόδιο Συμβούλιο, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη οι όροι που τέθηκαν στην εν λόγω Απόφαση.

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης θεραπεύονται οι αβλεψίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς με τους ανωτέρω όρους η αποκατάσταση των προαναφερόμενων εκτάσεων δεν μετατίθεται στο έτος 2048 και εξής, όπως περιέληφθη στην υπ’ αριθμόν 4284/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αλλά εντός διετίας. Επιπλέον, διασφαλίζεται η αποκατάσταση του μνημείου και του φυσικού τοπίου. Η εφαρμογή της και τα έργα που θα εκτελεστούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάσχεση της προϊούσας υποβάθμισης του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της περιοχής, θα εξασφαλίσουν τον περιορισμό των λατομικών δραστηριοτήτων στην δυτική πλευρά του ρέματος και του προστατευόμενου λιθόκτιστου δρόμου και θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του προστατευόμενου ιστορικού τόπου και του φαραγγιού της Καντάνου.

"Sponsored links"

Στα : Τοπικα

Το αρθρο δημοσιευτηκε απο τον/την:

Ο “Αγώνας της Κρήτης” εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου του 1981. Είναι η έκφραση μιας πολύχρονης αγωνιστικότητας. Έμεινε όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στη διακήρυξή του για έγκυρη – έγκαιρη ενημέρωση χωρίς παρωπίδες. Υπηρετεί και προβάλλει, με ευρύτητα αντίληψης, αξίες και οράματα για μία καλύτερη κοινωνία. Η βασική αρχή είναι η κριτική στην εξουσία όποια κι αν είναι αυτή, ιδιαίτερα στα σημεία που παρεκτρέπεται από τα υποσχημένα, που μπερδεύεται με τη διαφθορά, που διαφθείρεται και διαφθείρει. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η εφημερίδα έμεινε μακριά από συσχετισμούς και διαπλοκές, μακριά από μεθοδεύσεις και ίντριγκες.

Η απάντησή σας

Το email σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε επίσης
ΚΡΗΤΗ FM 101.5 live
διαφημίσεις